Materiaalitehokkaasti ja sivutuotteita hyödyntäen

Tiedotteet |

Paperi- ja puutuotteiden materiaalitehokkuutta parannetaan jatkuvasti. Samalla vähenee myös jätteen määrä. Hyödyntämällä raaka-aine tarkasti vähemmästä puusta saadaan enemmän puutuotteita, paperia, bioenergiaa ja muita biotuotteita.

Paperi- ja puutuotteiden valmistuksen sivutuotteita hyödynnetään jo nyt monella tavalla. Hyvä esimerkki ovat puumuovikomposiitit, jotka valmistetaan tarralaminaattituotannon arvoketjussa hyödyntämättä jäävästä paperista ja muovista. Tänä vuonna puumuovikomposiitit ovat esillä Shanghaissa järjestettävässä EXPO 2010 -maailmannäyttelyssä, jossa Suomen paviljonki verhoillaan niistä valmistetuilla moderneilla paanuilla.

Jäte ei olekaan jäte, vaan uusien tuotteiden raaka-aine

Massa- ja paperiteollisuudessa jätteen määrää on vähennetty materiaalien käyttöä tehostamalla huomattavasti. Viimeisen viidentoista vuoden aikana kaatopaikkajätteiden määrä on laskenut kolmannekseen samalla kun massan ja paperin tuotanto kasvoi 50 prosenttia. Kolmasosa metsäteollisuuden kaatopaikkajätteistä on tuhkaa ja kolmasosa sellunvalmistuksen kemikaalikierrossa syntyvää soodasakkaa. Molempien jätejakeiden hyödyntäminen on haastavaa, vaikka metsäteollisuus on panostanut merkittävästi niiden hyötykäyttömahdollisuuksien kehittämiseen.

Toimivin keino metsäteollisuuden jätteiden kaatopaikkasijoittamisen vähentämiseksi on jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien parantaminen myös lainsäädännöllisin keinoin esim. maarakennus- ja lannoitelainsäädäntöä kehittämällä.

Lupamenettelyn hitaus ja sivutuotteiden luokittelu jätteiksi heikentävät sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksia

Suurimpia esteitä sivutuotteiden hyödyntämiselle ovat olleet lupamenettelyn hitaus ja sivutuotteiden luokittelu jätteiksi. Uuden jätedirektiivin myötä metsäteollisuudelle tulee merkittävästi paremmat edellytykset jätteiden ja sivutuotteiden tuotteistamiselle. Suomalaisessa lainsäädännössä sivutuotteiden määrittämisessä ja jäteominaisuuden päättymisessä on noudatettava direktiivin muotoilua.

Jätelailla edistetään jätteiden hyödyntämistä

Uudistettavana olevaan jätelakiin ei pidä laittaa yritysten raaka-aineiden käyttöä tai tuotannon optimointia rajoittavia määräyksiä materiaalitehokkuudesta. Myöskään lupamenettelyyn ei tällaisia tai jätteiden vähentämistä koskevia määräyksiä tarvita. Vapaaehtoinen materiaalitehokkuus ohjaa materiaalien ja sivutuotteiden käytön optimiin, osalla sivutuotteista on nimittäin lähes yhtä merkittävä rooli tuotantoprosesseissa kuin varsinaisilla tuotteilla.

Jätehierarkia, jolla säädetään jätehuollon ensisijaisuusjärjestyksestä, tulee rakentaa joustavasti eli siten, että siitä voidaan poiketa ympäristöllisin, taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Direktiivin mukainen elinkaariajattelu mahdollistaa jätehuollon järjestämisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Paperi ja puu ovat uusiutuvia, puhtaita ja kierrätettäviä materiaaleja. Siksi on tärkeää, että uudistettavalla jätelailla vahvistetaan näiden asemaa.

Lisätietoja:
Tiina Vuoristo, 040-542 5365, tiina.vuoristo@forestindustries.fi