Komission energiapaketti: Suomella vielä työsarkaa

Tiedotteet |

EU:n komissio julkaisi 30.11. energiaunionin talvipaketin, joka sisältää lainsäädäntöehdotuksia ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi. Suomen on varmistettava, että tulevat päätökset eivät rajoita metsäteollisuuden investointien myötä lisääntyvää puun ja energian kestävää käyttöä.

Suomelle luontevin tapa vastata ilmastohaasteeseen perustuu biotalouteen ja etenkin kasvavien metsävarojen lisääntyvään käyttöön. Metsäteollisuuden investointien myötä Suomessa tehdään yhä enemmän puusta valmistettuja ympäristömyönteisiä tuotteita. Energiaunionin talvipaketin toimenpiteiden pitää edistää tätä kehitystä ja metsäteollisuuden uudistumista.

Uusiutuvan energian lisäämisessä puu on ratkaisevassa asemassa. Jotta puupohjaisen biomassan lisääntyvä käyttö toteutuisi kestävästi, komissio esittää yhtenäisiä kestävyyskriteereitä nestemäisten biopolttoaineiden ja bionesteiden sekä sähkön ja lämmön tuotannolle.

”Komission esitys mahdollistaa kestävyyden tarkastelun maatasolla ja tämän toteutuminen on Suomen osalta varmistettava. Tällöin Suomi voi hyödyntää jo olemassa olevia hyviä kestävän metsätalouden käytäntöjään täysimääräisesti. Näitä ovat esimerkiksi metsä- ja ympäristölainsäädäntö, valtion metsien inventointi sekä Suomen metsäkeskuksen ylläpitämä kuviopohjainen metsään.fi -järjestelmä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

Suomessa uusiutuvan energian tuotanto perustuu kilpailukykyiseen metsäteollisuuteen. Jatkossa on pidettävä huolta siitä, että kestävät ja kasvavat hakkuumahdollisuudet voidaan hyödyntää kehittyvän puupohjaisen biotalouden tarpeisiin ja kansantalouden kokonaisedun mukaisesti.

”Suomella on perinteisesti ollut käytössään monipuolinen energiapaletti. Tästä on syytä pitää jatkossakin kiinni. Talvipaketin jatkokäsittelyssä on varmistettava, että Suomi voi kehittää omia tarpeitaan palvelevaa energiantuotantoa biotaloutta ja kansallista kokonaisetua palvelevilla ohjauskeinoilla”, summaa Metsäteollisuus ry:n energiajohtaja Jouni Punnonen.

Energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön on edistettävä nimenomaan tehokkuutta eikä se saa rajoittaa ilmastomyönteisten investointien myötä kasvavaa energian käyttöä. Komissio ehdottaa sitovaa EU-tason energiatehokkuuden parantamista 30 prosentilla. Tämä ei saa missään olosuhteissa johtaa siihen, että teollisuuden energiankäytölle asetettaisiin katto.

Lisätiedot:
Jouni Punnonen, energiajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 720 4256
Biomassan kestävyyspolitiikka: Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911