KMO ja METSO tasapainottavat metsien käyttöä ja monimuotoisuuden suojelua

Tiedotteet |

Uusi Kansallinen metsäohjelma sisältää monia hyviä metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviä tavoitteita ja toimia. Erityisesti kaikki kotimaisen puun markkinoille tuloon vaikuttavat toimenpiteet tulee toteuttaa nopeasti.

Nopeasti vaikuttavat toimet puun markkinoille tulon lisäämiseksi on käynnistettävä välittömästi, jotta muun muassa metsäteollisuuden yli 60 000 työpaikkaa voidaan säilyttää. Lisäksi metsäteollisuuden menestymiseen on sidoksissa noin 140 000 työpaikkaa muilla aloilla.

Kaikki ohjauskeinot käyttöön puun saatavuuden lisäämiseksi

Kotimaisen puun käyttö on pystyttävä nostamaan pysyvästi aiempaa 20 – 30 % korkeammalle tasolle, jotta turvataan nykyinen metsäteollisuuden tuotannon taso, työpaikat ja vientitulot. Kestäviä hakkuumahdollisuuksia jää vuosittain runsaasti hyödyntämättä. Tehostamalla metsävaratietojen hyödyntämistä ja lisäämällä metsänomistajille suunnattua markkinointia ja neuvontaa voidaan nopeasti lisätä metsien hyödyntämistä.

Metsänomistajia on kannustettava suunnitelmalliseen metsätalouteen, jossa hakkuumahdollisuudet hyödynnetään ja tulevasta puun tuotannosta pidetään huoli. Luottamus raaka-aineen saatavuuteen ja puun tasainen markkinoille tulo pitävät yllä korkeaa teollisen tuotannon tasoa ja samalla jatkuvaa kysyntää puulle.

Investoinnit puutuotantoon ja kasvun turvaaminen ovat pohjana kestävälle metsätaloudelle. Kestävän metsätalouden rahoitus eli KEMERA -varat on todettu toimivaksi ohjauskeinoksi, jolla saadaan liikkeelle moninkertaiset investoinnit puuntuotantoon ja turvataan tulevien sukupolvien mahdollisuudet metsien käyttöön.

Verotuksella voidaan tehokkaasti kannustaa puun tuotannon lisäämiseen, hakkuumahdollisuuksien hyödyntämiseen ja metsäomistuksen rakenteen kehitykseen.

Kotimaisen puun käytön lisääminen lähes 15 miljoonalla kuutiometrillä vuosittain edellyttää panostusta tieverkoston ja rautateiden parantamiseen.

Haasteena on pysäyttää erityisesti alempiasteisen tieverkon rapistuminen ja nostaa tiestön palvelutasoa, jotta raskaita puukuljetuksia voidaan hoitaa ympäri vuoden myös nykyisten lämpimien talvien aikana.

Hiljattain päätetty lisärahoitus väylien parantamiseen vie kehitystä oikeaan suuntaan.

Puunmyyntitulot tuovat hyvinvointia aluetalouksiin

Onnistuminen kotimaisen puun käytön lisäämisessä tuo arvioiden mukaan 5 000 uutta työpaikkaa haja-asutusalueelle. Puun käytön lisäys 15 miljoonalla kuutiometrillä kasvattaa bruttokansantuotetta noin 900 miljoonalla eurolla ja verotuloja 350 miljoonalla eurolla. Kantorahatulojen lisäyksellä, noin 400–500 miljoonalla eurolla vuodessa, olisi myös myönteinen vaikutus aluetalouteen.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuudesta huolehditaan

METSO ll toimenpiteisiin varatut rahat on käytettävä kustannustehokkaasti ja toimenpiteet on priorisoitava huolellisesti. Monimuotoisuuden suojelu Etelä-Suomessa on toteutettava talousmetsien luonnonhoidon menetelmillä ja jo aiemassa METSO -ohjelmassa hyviä tuloksia tuottaneilla vapaaehtoisilla suojelukeinoilla.  

Lisätietoja:

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6610, 040 586 6179

Jouni Väkevä, metsäasiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6620, 040 530 7164