Kilpailukyvyn palauttamiseksi tarvitaan pikaisia toimia, keskinäistä vuoropuhelua jatketaan syksyllä

Tiedotteet |

Suomen metsäteollisuus on vaikeuksissa. Työnsä päättänyt Paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmä nostaa esiin alan yhteisen huolen tehtaiden, tuotannon ja työpaikkojen tulevaisuudesta Suomessa. Työryhmä toteaa, että kehityksen kääntämiseksi ja kilpailukyvyn palauttamiseksi tarvitaan pikaisia toimia.

Sellu- ja paperitehtailla kohdataan ja nähdään joka päivä alan muutostarpeet. Työehtosopimuksen kokonaisuudistuksella on yhdessä poistettava arjesta toiminnan jäykkyydet ja tuottavuuden esteet. Samalla on etsittävä uusia toimintatapoja sekä kehitettävä paperiteollisuutta pitkäjänteisesti. Väistämättömien muutosten jarruttaminen hidastaa alan uusiutumista, heikentää kilpailukykyä ja vauhdittaa työpaikkojen vähenemistä edelleen.

Tulevaisuustyöryhmän jälkeen Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto jatkavat keskinäistä vuoropuhelua syyskuusta 2006 alkaen. Lisäksi osapuolet perustavat paperiteollisuuden vuoropuhelufoorumin jatkuvan keskinäisen avoimen tiedonvaihdon ylläpitämiseksi paperiteollisuuden toimintaympäristön muuttumiseen vaikuttavista tekijöistä. Vuoropuheluun kutsutaan myös paperiteollisuuden muita henkilöstöryhmiä edustavat palkansaajajärjestöt ja työmarkkinoiden keskusjärjestöt.

Työehtosopimuksen kokonaisuudistus metallin malliin sekä työn tuottavuus ja jalostusaste ylös, kustannukset alas

Suomen paperiteollisuuden tuottavuuden taso on edelleen korkea, mutta tuottavuuden kehitys on viime vuosina jäänyt jälkeen kilpailijamaista. Tuottavuuden parantaminen ja kehityksen kääntäminen edellyttävät muutosvalmiutta kaikilta osapuolilta. Ala voi omin toimin uudistaa toimintatapoja, vahvistaa kilpailukykyä sekä luoda paremmat edellytykset työpaikkojen säilymiselle. Voimassa olevassa työehtosopimuksessa jo sovittuja asioita, kuten alihankintojen käyttöä, on kyettävä nopeasti edistämään.

Alan työehtosopimus tulee uudistaa yhteistyössä vastaamaan nykyajan vaatimuksia metallin malliin ja ottaa käyttöön seuraavan sopimuskauden alusta alkaen. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on tuottavuuden esteiden ja jäykkyyksien purkaminen, vallitsevaan markkinatilanteeseen ja sen muutoksiin sopeutuminen sekä sopimuksen yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen tulkintaan liittyvien erimielisyyksien vähentämiseksi. On myös parannettava työturvallisuutta ja vahvistettava työssä jaksamista sekä osaamista. Siten voidaan myös vähentää alan runsaita poissaoloja.

Pitkällä aikavälillä tuotanto- ja tuoterakenteen muutokset sekä uusien, jalostusasteeltaan korkeampien tuotteiden kehittäminen vahvistavat alan menestymismahdollisuuksia ja auttavat turvaamaan työpaikkoja tulevaisuudessa.

Alan sisäisten uudistusten lisäksi tulevaisuustyöryhmä suosittaa lukuisia toimintaympäristöön liittyviä toimia. Suomeen on luotava metsäklusterin osaamiskeskittymä, johon yritysten ja julkisten toimijoiden on sitouduttava. Sähkön käyttövero on poistettava ja päästökaupan globaali vaikutus sähkön hintaan on estettävä. Tieverkon kunnossapidon määrärahoja on tarpeen korottaa. On huolehdittava kaupan esteiden ja kilpailua vääristävien tukien poistamisesta. Suomen metsien kasvu on nostettava 80 miljoonasta kuutiosta 100 miljoonaan kuutioon valtion tukia kohdistamalla.

Toimintaympäristö on muuttunut, kilpailuedut Suomessa ovat vähentyneet

Paperiteollisuuden kannattavuus on heikentynyt neljän vuoden ajan. Toimintaympäristö on muuttunut täysin tuotannon ja kysynnän kasvun painottuessa kehittyviin talouksiin samalla kun Euroopassa, Suomen paperiteollisuuden päämarkkinoilla, paperin kysyntä kasvaa hitaasti. Alan voimakkaan kansainvälistymisen seurauksena investoinnit painottuvat sinne, missä kasvu- ja kannattavuusedellytykset ovat parhaat.

Tulevaisuustyöryhmän raportissa arvioidaan, että paperiteollisuuden työntekijöiden määrä vähenee myös jatkossa. Perinteisesti paperiteollisuus on pyrkinyt hoitamaan työvoiman vähentämisen pehmein keinoin, mutta raportin mukaan heikossa taloudellisessa tilanteessa tämä ei ole välttämättä yksinkertaista tai mahdollista. Lisäksi Euroopan ylikapasiteetti lisää alan haasteita.

Alan investointeja ja kasvua Suomessa rajoittaa sekä suurten ja kasvavien markkinoiden etäisyys että hinnaltaan kilpailukykyisen raaka-aineen saatavuus. Kilpailuetuna ollut energian hinta on noussut mm. päästökaupan ja öljyn hinnan kallistuessa, mikä on nostanut tuotantokustannuksia ja myös raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuskustannuksia.

Paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmän raportti "Paperiteollisuus – toimialan tilanne ja tulevaisuuden haasteet" 12.6.2006 (1085 kilotavua)

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Anne Brunila, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6600