Kevään kelirikko vaikeuttaa puukuljetuksia – teiden ja ratojen kuntoon panostettava

Tiedotteet |

Kevään ennustettua rajumpi kelirikkoaika haittaa tasaista puunkorjuuta ja kuljetuksia tehtaille. Kelirikko nostaa metsäteollisuuden kustannuksia vuosittain noin 100 miljoonalla eurolla.

Kelirikon haittoja voidaan helpottaa pitämällä huolta tie- ja rataverkoston kunnosta.

Metsäteollisuuden puuraaka-ainekuljetukset muodostavat valtaosan tavaraliikenteestä erityisesti alemmalla tieverkolla, mukaan lukien metsä- ja muut yksityistiet, sekä suurella osalla rataverkkoa.

Vuosina 2007–2011 valtion talousarvioon on sisältynyt erillinen puuhuoltorahoitus alemman tieverkon ja vähäliikenteisten ratojen kunnon kehittämiseksi. On tärkeää, että puuhuollon kannalta keskeisten teiden ja ratojen perusylläpitoon kiinnitetään huomiota jatkossakin. Liikenneväylien kunto sekä niiden palvelutason kehittäminen ovat tärkeitä metsäteollisuuden logistiikan toimivuudelle.

Tänä vuonna radoista ennätysmäärä, noin 1500 kilometriä, on routavaurioiden piirissä. Viime vuonna routavaurioista kärsi noin 600 kilometriä. Talviteiden käyttö on lähes koko maassa jo mahdotonta. Teiden kelirikkoa lisää sade, kun tiestön rungot ovat vielä jäässä. Myös pääteillä on roudasta aiheutuneita pinnoitevaurioita, jotka ovat hankalia erityisesti raskaalle liikenteelle.

Kelirikko rajoittaa puun tasaista saatavuutta

Kelirikon takia puun korjuuta ja kuljetuksia ei voida järjestää tasaisesti vastaamaan tehtaiden puunkäyttöä. Erityisesti alemman tieverkoston sorateiden kelirikko katkaisee puukuljetukset keväisin useiksi viikoiksi.

Metsäteollisuuden tehtaat varautuvat kelirikkoon kasvattamalla puuvarastoja sekä tienvarsilla että tehtailla. Ylimääräinen varastointi aiheuttaa lisäkustannuksia puutavaran käsittelyn, suojaamisen, raaka-aineen laadun heikkenemisen sekä varastoihin sitoutuneen pääoman kautta.

Kelirikkoaikana puunkorjuu- ja -kuljetuskalusto seisoo pahimmillaan useita viikkoja, mikä vaikuttaa myös metsäkone- ja kuljetusyritysten kannattavuuteen.

Kevään kelirikko alkoi ennusteita pahempana

Kevään kelirikko on alkanut ennustettua rankempana runsaiden sateiden takia. Kelirikon pituuteen vaikuttaa lumen ja roudan sulamisen nopeus. Lisäksi routavauriot ja routaheitot vaikuttavat kuljetusten sujuvuuteen sekä teillä että radoilla.

Lisätiedot:
Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 4449,  040 194 4776