Jätteiden hyötykäyttöä on edistettävä ympäristölainsäädännöllä

Tiedotteet |

Eduskunnassa hyväksytty jätelain uudistus korostaa jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä. Jätemateriaalien uudet määrittelyt helpottavat uusiomateriaalien käyttöä. Ympäristölainsäädäntöä tulee kehittää tukemaan kierrätyksen ja hyötykäytön edellytyksiä.

Pakkauksille määriteltiin täysi tuottajavastuu. Tulevassa tuottajavastuun velvoitteiden määrittelyssä kilpailevia pakkausmateriaaleja on kohdeltava tasapuolisesti. 

Uudistetun jätelain mukaan jätteet on ensisijaisesti kierrätettävä tai käytettävä energiaksi. Jätteen sijoittaminen kaatopaikalle on huonoin käsittelyvaihtoehto. 

Myös ympäristösäädöksiä tulee kehittää siten, että ne tukevat jätteiden hyötykäyttöä.

Metsäteollisuuden jätteistä hyödynnetään 90 prosenttia jo nyt, mutta kaatopaikoille joudutaan edelleen viemään hyödyntämiskelpoista jätettä. Helpottamalla esimerkiksi puun ja turpeen polton tuhkan käyttöä lannoitteena ja maarakentamisessa saadaan yhä suurempi osa metsäteollisuuden jätteistä kierrätettyä. Näin säästetään luonnonvaroja ja vähennetään kaatopaikoille menevän jätteen määrää.

Uudet määritelmät helpottavat kierrätystä

Käytetyn materiaalin uusiokäyttöä vaikeuttaa usein materiaalien luokittelu jätteeksi. Uusi jätelaki mahdollistaa sen, että suurta osaa keräyspaperista ja -kartongista ei enää luokitella jätteeksi, mikä helpottaa kierrätystä.

Myös sivutuotteet ovat saaneet uuden määritelmän, mikä edistää sivutuotteiden käyttöä uusiomateriaalina. Jos esimerkiksi keräyspaperin hyödyntämisessä syntyvä siistausliete määritellään sivutuotteeksi, sen käyttö maarakentamisessa helpottuu.

Uudet sivutuotteen määritelmät tulee saada pian käytäntöön, jotta uusiomateriaalien hyötykäyttöä voidaan lisätä mahdollisimman nopeasti.

Pakkausten tuottajavastuussa otettava huomioon ympäristönäkökulmat ja kustannukset

Uuden jätelain myötä pakkauksia tulee koskemaan täysi tuottajavastuu, jonka mukaan pakkaajat vastaavat käytettyjen pakkausten kierrätyksestä. 

Pakkausten keräysverkosto tulee määritellä siten, että kerääminen ei aiheuta hyötyihin nähden kohtuuttomia kustannuksia tai ympäristövaikutuksia. Käytettyjä pakkauksia ei ole järkevää kerätä harvaan asutuilta alueilta, jolloin kuljetusten ympäristökuormitus on suurempi kuin kierrätyksestä saatava hyöty.

Pahvi- ja kartonkipakkaukset ovat ainoita uusiutuvasta materiaalista valmistettuja kuluttajille suunnattuja pakkauksia. Pahvi- ja kartonkipakkauksille ei siis pidä asettaa tiukempia kierrätysvelvoitteita kuin muillekaan pakkausmateriaaleille. Tiukempien velvoitteiden aiheuttama kustannusten nousu saattaa ohjata muiden pakkausmateriaalien käyttöön. 

Uusi vakuusmenettely sitoo yritysten varoja

Jätelain uudistus vaikutti myös ympäristönsuojelulakiin siten, että jätteiden käsittelyssä vaadittavia vakuusvaihtoehtoja rajattiin huomattavasti.  Vakuusraha saatetaan vaatia tehdaskohtaisesti, mikä sitoo yritysten rahaa pois varsinaisesta liiketoiminnasta.

On tärkeää, että alkavassa ympäristönsuojelulain uudistuksessa vakuusvaihtoehdot palautetaan ennalleen, sillä aikaisempi käytäntö oli toimiva ja kustannustehokas.

Lisätietoja:
Tiina Vuoristo, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6624, 040 542 5365