Jätevero ei lisää jätteiden hyötykäyttöä

Tiedotteet |

Hallituksen tänään antama esitys jäteverolain muuttamisesta ei ohjaa metsäteollisuuden jätteitä hyötykäyttöön. Metsäteollisuus toimittaa kaatopaikoille jo nykyäänkin vain jätteitä, joiden hyötykäyttöön ei ole toimivaa ratkaisua.

Siistauslietteen mahdollinen jätevero uhkaa toimivaa paperin kierrätysjärjestelmää.

Hallitus esittää jäteveron laajentamista teollisuuden omiin kaatopaikkoihin sekä verotason merkittävää korotusta. Jäteverolain muutokset lisäisivät metsäteollisuuden kustannuksia lähes 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Mikäli EU:lta haettava jäteverolain poikkeus ei siistauslietteen osalta toteudu, kustannukset kasvavat kuitenkin merkittävästi nykyisestä.

Keräyspaperin hyödyntämisessä syntyvälle siistauslietteelle on tärkeää saada nykyisen kaltainen rajaus jäteverolain ulkopuolelle. Siistauslietteen verovapautta koskevaan lupaprosessiin on erittäin tärkeää panostaa, jotta siistausliete säilyy verottomana eikä keräyskuidun käyttäminen paperinvalmistuksessa vaarannu Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa siistausliete on ympäristöperusteisesti verotonta. Mikäli lupaa siistauslietteen verottomuudelle ei myönnetä, on koko jäteverolaki arvioitava uudelleen.

Siistauslietteen jättäminen jäteverotuksen ulkopuolelle ei huononna ympäristön tilaa, vaan verottomuudella varmistettaisiin paperin kierrätyksen edellytykset Suomessa. Jätevero nostaisi siistauslietteen hyötykäyttökustannuksia ja siten vaarantaisi keräyspaperin hyötykäytön Suomessa. Siistauslietteestä 98 prosenttia käytetään maanrakentamisessa tai energian tuottamiseen.

Metsäteollisuus on puolittanut vapaaehtoisin toimin kaatopaikkajätteiden määrän viimeisen vuosikymmenen aikana. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödyntämiskelpoiset jätejakeet kierrätetään tai hyödynnetään energiana. Suoran kustannusvaikutuksen lisäksi jätevero nostaisi jätteiden hyötykäytön kustannuksia.

Kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää voitaisiin parhaiten vähentää poistamalla tarpeettomat hyötykäytön rajoitteet. Esimerkiksi tuhkalannoituksen edellytyksiä parantamalla voitaisiin puutuhkan ravinteet palauttaa nykyistä tehokkaammin takaisin metsiin.

Lisätietoja antavat:

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 66 11, 040 – 535 0501

Tiina Vuoristo, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6624, 040 542 5365