Hallituksen metsäteollisuuspaketti: Metsäteollisuuden haasteet tunnistettu, mutta konkreettiset nopeavaikutteiset toimet energiakysymyksissä jäävät puuttumaan

Tiedotteet |

Hallituksen julkistamat toimet metsäteollisuuden kotimaisen toimintaympäristön parantamiseksi ovat myönteisiä signaaleja, mutta konkreettiset ja nopeavaikutteiset toimet varsinkin energiakysymyksissä jäävät vähäisiksi.

"Hallituksessa on ymmärretty metsäteollisuuden toimintaympäristöä ja kustannuskilpailukykyä parantavien toimien tärkeys, mutta konkreettiset ja nopeavaikutteiset toimet jäävät varsin vähäisiksi. Ala ei tarvitse tukia, vaan nopeita toimia, joilla Suomeen saadaan tasavertaiset kilpailuolosuhteet", sanoo Metsäteollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Jari Forss.

"Teollisuuden sähköveroon ja suunniteltuihin energiaverojen korotuksiin on löydettävä pikainen ratkaisu, jolla alennetaan metsäteollisuuden korkeita energiakustannuksia. Raaka-ainekustannusten alentaminen edellyttää myös konkreettisia toimia, joilla kasvatetaan metsätilojen kokoa, kehitetään metsätaloudesta aitoa elinkeinotoimintaa sekä parannetaan puumarkkinoiden toimintaa. Hallituksen esityksessä on myönteistä, että puutuotealan ja metsäteollisuuden uusien tuotteiden kehittämiseen panostetaan."

Suomessa tarvitaan hyvin toimivat energia-, raaka-aine- ja työmarkkinat. Kun yritykset voivat luottaa toimintaympäristön kilpailukykyyn, ne voivat keskittyä täysipainoisesti liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvuun. Maailmanlaajuinen alan murros ja uusiutuva kotimainen raaka-aine tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia kustannusrakenteeltaan terveille yrityksille.

Metsäteollisuuden energiakustannukset uhkaavat nousta entisestään

Suomen energiaverotusta on kehitettävä siten, että kustannukset saadaan kilpailijamaiden tasolle. Hallituksen tänään esittämä energiaveroleikkuri, joka otetaan käyttöön vuoden 2011 alusta, on rakennettava siten, että se alentaa metsäteollisuuden energiakustannuksia nykytasosta. Hallitus on esittänyt, että vuoden 2011 alusta energiaverot nousisivat merkittävästi. Metsäteollisuuden energiakustannusten on Suomessa laskettava, jotta ala voi toimia kilpailukykyisesti.

Metsäteollisuus maksaa sähköveroa jo nyt kilpailijamaita enemmän. Esimerkiksi Ruotsin teollisuus on vapautettu sähköverosta ja naapurimaan tuotanto saa 65 miljoonan euron kustannusedun suomalaiseen tuotantoon verrattuna.

Päästökauppajärjestelmä, energiaverot sekä syöttötariffit ovat päällekkäisiä ohjauskeinoja ja veroluonteisia lisämaksuja. Kaikki kotimaiset poliittiset lisäkustannukset vähentävät teollisuuden mahdollisuuksia kehittää toimintaa Suomessa. Energiapolitiikan on oltava suunnitelmallista ja ennakoitavaa, jotta Suomi voi kilpailla menestyksellisesti metsäteollisuuden nykyisten ja tulevaisuuden tuotteiden valmistuksesta.

Suurin bioenergian tuottaja perusteltua vapauttaa syöttötariffimaksuista

Energiavaltainen metsäteollisuus on vapautettava syöttötariffimaksuista työ- ja elinkeinoministeriön asettaman syöttötariffityöryhmän esittämällä tavalla. Ala tuottaa 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta, jonka osuutta voidaan tuotannon yhteydessä edelleen lisätä. Lisäksi yritykset ovat sitoutuneet erittäin kattavasti energiatehokkuussopimuksiin. Kaikki energiapoliittiset lisämaksut ovat pois energiatehokkuuden ja bioenergian kehittämisestä.

Valtio kerää jatkossa syöttötariffimaksuilla tukirahaa tuulivoiman ja biokaasusähkön tuottamiseen. Laskun maksavat sähkönkuluttajat.  Useissa EU-maissa on myönnetty vastaavia vapautuksia energiaintensiivisille vientialoille, jotka tuottavat uusiutuvaa energiaa.

Puumarkkinat toimimaan ja metsätalous elinkeinoksi

Puukustannusten saamiseksi kilpailukykyiselle tasolle ja puun tasaisen saatavuuden parantamiseksi on otettava käyttöön uusia keinoja. Metsätaloudesta on luotava kiinnostava elinkeino. Metsätilojen keskikokoa on kasvatettava verotusta, perintölainsäädäntöä ja yhteisomistusmuotoja kehittämällä. Metsäalan palveluyrittäjyyttä on kehitettävä. Myös metsävaratiedot on avattava metsänomistajan luvalla avoimeen kilpailuun.

Lisäksi on huolehdittava tiestön, rataverkon ja meriväylien kunnostuksista ja puun välivarastointitiloista, joilla turvataan sujuva puuhuolto ja kustannustehokkaat kuljetukset. Kaikki kotimainen puu kuljetetaan teitse metsästä joko käyttöpaikoille tai rautatie- tai vesikuljetusreitin varteen. Tiekuljetuksia lisää myös lämpö- ja voimalaitosten moninkertaistuva metsähakkeen käyttö. Suomessa toimii noin 90 metsähaketta käyttävää laitosta ja useita uusia on vireillä.

Puurakentaminen prioriteetiksi

On myönteistä, että hallitus nostaa esiin puutuotealan kasvun vahvistamisen. Esimerkiksi puurakentamisen mahdollisuudet ja puutuotealan tutkimusorganisaation Finnish Wood Research Oy:n mahdollisuudet on hyödynnettävä. Pk-yritysvaltaisen alan vahvistaminen tarjoaa monia liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia ja myös merkittävän määrän työpaikkoja eri puolilla maatamme.

Hallituksen on luotava edellytyksiä kehittää tulevaisuuden liiketoimintaa

Metsäteollisuudella on teknologia, osaaminen sekä tuotannollinen infrastruktuuri seuraavan sukupolven metsäteollisuustuotteiden rakentamiseksi. Ala on edelläkävijä uusien biotuotteiden kehittämisessä. Tätä kehityspolkua tulee jatkaa ja vahvistaa kaikin keinoin, jotta metsäteollisuuden kärkiosaaminen säilyy Suomessa.

Lisätietoja antavat:
Jari Forss, varatoimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040-570 7652
Energia-asiat: Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, puh. 040-535 0501