Globaali metsäteollisuuskokous Lontoossa: Maailmantalouden kasvu käyntiin tasapuolisilla kilpailuedellytyksillä

Tiedotteet |

"Eri maiden hallitusten toimet ilmasto- ja ympäristöhaasteiden sekä talouskriisin ratkaisemiseksi pikemminkin vaikeuttavat kuin helpottavat ongelmien ratkaisua", varoittaa metsä- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen kattojärjestö ICFPA.

Maailman suurimpien sellu-, paperi- ja puutuoteteollisuusyritysten johto 12 maasta toi julki huolensa metsäteollisuuden tasapuolisista toimintamahdollisuuksista kokouksessaan Lontoossa.

"On vaara, että julkisilla tuilla vääristetään kilpailua ja estetään investointeja, jotka olisivat välttämättömiä talouden kääntämiseksi kasvu-uralle. Protektionismi ja puhtaasti kansalliset näkökulmat vähentävät maailmankauppaa, mikä syventää lamaa", todetaan ICFPA:n julkilausumassa (International Council of Forest and Paper Associations).

"Siirtyminen markkinaehtoisesta toiminnasta politisoituneeseen taloudelliseen päätöksentekoon ja julkisen vallan lisääntyvään väliintuloon vääristää yritysten toimintaolosuhteita ja tasapuolisia kilpailuedellytyksiä, vaikka lyhyellä tähtäyksellä politiikkatoimet voivat olla väistämättömiä talouskriisistä selviämiseksi", totesi ICFPAn kokouksen puheenjohtaja, Holmenin toimitusjohtaja Magnus Hall. Metsäteollisuusyritysten toimitusjohtajat korostivat liiketoimintainnovaatioiden merkitystä teollisuuden sopeutuessa toimintaympäristön muutoksiin.

Metsäperusteisten teollisuustuotteiden avulla voidaan vastata globaaleihin haasteisiin, sillä kuluttajat edellyttävät tuotteita, joiden valmistus, kulutus ja kierrätys kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Tulevaisuudessa menestyvät teollisuudenalat, joiden toiminta perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Julkilausumassa muistutetaan metsäperusteisen teollisuuden tuomista lukuisista eduista:

  • Kestävän kehityksen mukainen teollinen toiminta vahvistaa aluetalouksien elinvoimaisuutta.
  • Kestävään metsätalouteen perustuvalla taloudellisella toiminnalla torjutaan metsien häviämistä ja vähenemistä.
  • Hiiltä sitova teollinen toiminta auttaa torjumaan ilmastonmuutosta.
  • Uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden kestävä käyttö kulutustarpeisiin on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kestokyvyn kanssa.

Metsäteollisuuden tavoitteena on kehittää jatkuvasti oman toimintansa taloudellista, sosiaalista ja ekologista vastuullisuutta. Ala on kestävän teollisen tuotannon ja kulutuksen edelläkävijä sekä voi tarjota kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja myös muun teollisuuden käyttöön.  

Lisätietoja antaa:
Martyn Griffiths, viestintäjohtaja, ICFPA:n sihteeristö
sähköposti: m.griffiths(at)cepi.org tai puh. +32 2 627 49 26

Kansainvälisen puu- ja paperiteollisuuden kattojärjestön ICFPA:n jäseninä ovat 43 maan kansalliset järjestöt, jotka edustavat yli 90 prosenttia maailman sellun ja paperin tuotannosta ja yli 50 prosenttia maailman puutuoteteollisuudesta. ICFPA toimii alan yhteisenä äänitorvena ja yhteistyöelimenä. ICFPA:n jäsenjärjestöt ovat sitoutuneet edistämään luonnonvarojen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää käyttöä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.