Fossiilisista irtautuminen edellyttää hyviä investointiolosuhteita

Tiedotteet |

Suomessa toimivan metsäteollisuuden tehtaat voivat olla lähes fossiilivapaita vuonna 2035, mikäli toimintaympäristö tukee ilmastomyönteisiä investointeja. Kustannuskilpailukyky on jatkossakin alan uudistumisen ydinkysymys, mikä on otettava huomioon kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmistelussa.

Tänään järjestetyn TEM:in tiekarttaseminaarin yksi keskeisistä aiheista oli fossiilisesta energiasta luopuminen. Metsäteollisuuden ilmastotiekartan skenaariossa fossiilisten polttoaineiden käyttö voidaan pieniä varapolttoainemääriä lukuun ottamatta ajaa alas tehtaiden investointien ja sähköistymisen myötä vuoteen 2035 mennessä.

– Ala on kehityksessä pitkällä jo nyt. Uusiutuvien polttoaineiden osuus on teollisuudessa tällä hetkellä 86 prosenttia, mikä on kansainvälisesti vertaillen korkea luku. Metsäteollisuuden tuotantoon suhteutetut fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 64 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna, toteaa Metsäteollisuus ry:n energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom.

Hallituksen päätöksistä sekä energia- ja ilmastostrategiasta vauhtia sähköistymiselle ja taloudelle

Vientiteollisuuden menestys on avainasemassa, kun Suomi etenee kohti hiilineutraalisuutta ja pyrkii samalla selviytymään koronaviruksen aiheuttamasta talous- ja työllisyyskriisistä.

– Metsäteollisuuden hyvän päästökehityksen jatkuminen ja lopullinen irtautuminen fossiilisista edellyttävät investointeja sekä alan sähköistymistä. Tämä on otettava huomioon työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemassa energia- ja ilmastostrategiassa sekä hallituksen tulevissa linjauksissa, Fagerblom painottaa.

Jo päätetty sähköveron alentaminen EU-minimiin pitää toteuttaa ripeästi ja huolehtia siitä, että energiaverouudistuksessa turvataan tehtaiden kansainvälinen kilpailukyky. Lisäksi tarvitaan päätös hiilivuotoa estävän ja sähköistymistä edistävän päästökauppakompensaation jatkamisesta.

Metsäteollisuuden ilmastotiekartta valmistuu kevään aikana

Metsäteollisuus vastaa hallituksen Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen laatimalla kevään aikana toimialan ilmastokartan. Ilmastotiekartta toimii energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevan päätöksenteon tukena.

Karttaa tarkasteltaessa oleellista on kokonaisuuden hahmottaminen. Päästöjä on vähennettävä ja metsien hiilivarastoja kasvatettava. Samalla globaalien ilmastohyötyjen aikaansaaminen edellyttää ilmastoystävällisten tuotteiden valmistamista maailmanmarkkinoille ja hiilivuodon estämistä siten, ettei tuotanto valu heikomman ympäristönormiston maihin.

Voit tutustua metsäteollisuuden ilmastotiekarttaan tarkemmin osoitteessa www.metsateollisuus.fi/ilmastotiekartta.

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763