EU:ssa laajennetaan metsästrategiaa koko metsäsektorille

Tiedotteet |

EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, vaan päätäntävalta metsiä koskevissa asioissa on pääosin jäsenmailla. EU:n nykyistä, vain metsätaloutta koskevaa strategiaa on tarkoitus laajentaa koskemaan koko metsäsektoria.

Strategian uudistamisen yhteydessä on turvattava jäsenmaiden oikeus päättää metsiensä käytöstä myös jatkossa. 

Komission pysyvän metsäkomitean alainen työryhmä on saanut päätökseen ehdotuksensa metsästrategiasta. Strategian uudistaminen on osa laajempaa EU:n metsäpakettia (ns. forest package), johon on tarkoitus sisällyttää muun muassa metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantamista koskeva tiedonanto.

Metsästrategian tulee parantaa biotalouden edellytyksiä

Metsäsektoriin ja metsien käyttöön vaikuttavat monet eri EU-politiikat. Nykyinen, vain metsätaloutta koskeva metsästrategia on liian suppea, sillä metsiin ja metsäsektoriin kohdistuvat odotukset ovat kasvaneet ja päätöksenteko monimutkaistunut. Metsästrategian laajentaminen koko metsäsektorille parantaa metsiin liittyvien kysymysten koordinointia erityisesti EU:n sisällä sekä globaalisti.

Uuden metsästrategian tulee osaltaan tukea EU:n biotalousstrategian toimeenpanoa ja parantaa koko metsäsektorin kilpailukykyä edistämällä puusta valmistettujen, ympäristö- ja ilmastoystävällisten tuotteiden asemaa markkinoilla.

Komissio aloittaa metsästrategian valmistelun tulevan syksyn aikana, ja se on tarkoitus saada päätökseen keväällä 2013. Jotta metsäasioiden koordinointi EU:ssa on jatkossa tehokkaampaa, metsiä käsittelevän kokonaispaketin (forest package) eri osien tulee tukea ja olla linjassa keskenään. Metsästrategian toimeenpanoa varten laaditaan yksityiskohtaisempi metsätoimintaohjelma.

Lisätietoja antaa:
Karoliina Niemi, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, 09 -132 6679, 050 567 9093