Euroopan metsien suojelun tilastointiin yhteiset ohjeet

Tiedotteet |

Euroopan metsien suojelun tilastoinnin harmonisointi on nyt tehty. Lähes 30 Euroopan maan metsien suojelulle on luotu tieteellisesti analysoitu ja perusteltu tietopohja. Yhtenäisten luokitusohjeiden avulla suojelutilannetta eri maissa voidaan keskenään vertailla. Uuden yhteishankkeen aikana ilmeni, että Suomessa on kaikkein tiukin metsien suojelun käsitys ja käytäntö. Neljä vuotta kestäneen työn tulokset esitettiin helmikuun lopulla Barcelonassa. Uusien luokitusohjeiden mukaan kerätyt suojelutiedot julkaistaan Varsovassa vuonna 2007 järjestettävässä Euroopan metsäministerien kokouksessa.

Euroopan Unionin rahoittaman COST E27-yhteishankkeen keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin kaikkia Euroopan metsiä koskevien suojeluluokitusten yhtenäistäminen niin, että eri maista saatavat tiedot ovat yhteismitallisia. Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskuksen johtaja Jari Parviainentoimii COST E27:n varapuheenjohtajana. Hän myöntää yhtenäisten luokitusohjeiden olleen kovan työn takana, sillä eri maiden metsien suojelun perinne ja mallit poikkeavat suuresti toisistaan. Lisäksi ohjeiden käytäntöön vieminen osoittautui työlääksi.

”Prosessia vaikeutti erityisesti se, että metsän määrittelyssä ja suojeluluokissa on ollut suuria eroja. Esimerkiksi metsien talouskäyttö on ollut eräissä maissa sallittu myös suojelualueilla. Samoin laajoja metsäalueita on suojeltu eri tarkoituksiin kuten metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi, maiseman säilyttämiseksi tai eroosion torjumiseksi, " Parviainen toteaa. Parviaisen mielestä tällaista eri tarkoituksia varten tehtyä metsien suojelua ei voi verrata Suomeen, missä tilastoidaan vain metsien tiukka suojelu luonnon monimuotoisuutta varten.

Suomessa tiukin metsän suojelun käsite

Kun kaikkien mukana olleen 27 maan metsien suojelutoimia vertailtiin, nousi Suomen malli muille esimerkiksi. ”Analyysien mukaan Suomessa on kaikkein tiukin käsitys metsien suojelusta. Suurimmaksi ero osoittautui, kun Suomen metsien suojelun käytäntöä verrattiin Keski-Euroopan maihin, joissa saman suojeluluokan metsissä on ollut muun muassa huomattavasti toisistaan poikkeavia toimintamalleja”, kertoo Parviainen.

Tiukasti suojeltujen metsien osuus on 4,1 prosenttia koko Suomen metsämaasta. Osuus on hieman suurempi kuin Ruotsissa ja suurin Euroopassa. Kun mukaan lasketaan myös tiukasti suojeltujen kitumaiden osuus, osuus nousee 7,2 prosenttiin metsäalasta. Suomen samoin kuin Ruotsin tiukasti suojellut metsät sijaitsevat pääosin pohjoisessa. Myös muualla Euroopassa suurimmat suojelualueet ovat syrjäisillä seuduilla ja vuoristoissa. Etelä-Suomessakin on enemmän tiukasti suojeltua metsää kuin Manner-Euroopan maissa.

Asiantuntijoiden ja tutkijoiden yhteistyön tulos

Varsinaisen määrittelytyön tekivät eri maiden viralliset asiantuntijat. Luontojärjestöt eivät osallistuneet tähän. Prosessin aikana on kuitenkin kuultu muun muassa WWF:n ja IUCN:n edustajia. ”COST E27 on Euroopan maiden metsä- ja ympäristöasiantuntijoiden ja -tutkijoiden tieteellisen yhteistyön tulos. Eurooppalaisista lähtökohdista laadittu ohjeisto ottaa huomioon maanosan metsien pitkään jatkuneen hyötykäytön ja pirstaleisen yksityisomistuksen. Muualla maailmassa, missä valtio omistaa suurimman osan metsäpinta-alasta, on käytössä erilaiset luokitusohjeet,” Parviainen kertoo.

Parviainen, joka oli vuosina 1996 – 2000 metsien suojelua kartoittaneen COST E4:n puheenjohtaja, muistuttaa ihmisen vaikuttaneen 300 – 400 vuoden ajan niin Keski-Euroopan kuin Pohjoismaidenkin metsiin. ”Tästä syystä Länsi-Euroopassa ei ole enää koskemattomia metsiä. Suomen metsiä ei pidä verrata Venäjän tai Kanadan metsiin. Etelä-Suomen metsien käytön perinteelle voi sen sijaan hakea vertailukohdan Keski-Euroopan metsistä,” Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskusta johtava Parviainen toteaa.

Monikäyttömetsien luonnonhoitotukee osaltaan luonnon monimuotoisuutta 

Metsäteollisuus ry:n metsäpolitiikan johtaja Hannu Valtanenon tyytyväinen tutkijoiden panokseen suojelutilastojen yhtenäistämisessä. "Me suomalaiset saamme olla ylpeitä hyvästä metsien suojelun tasosta. Kuten tilastot osoittavat, meillä on koko muuhun Eurooppaan verrattuna eniten tiukasti suojeltua metsää." Suomessa päähuomion tulisikin painottua metsän totaalisuojelun sijaan niihin toimenpiteisiin, joilla luonnon monimuotoisuutta voidaan varjella monikäyttöisissä talousmetsissä. "Monikäyttömetsissä tehtävien metsätaloustoimenpiteiden merkitys on suuri metsien monimuotoisuudelle, sillä monikäyttömetsien pinta-ala on moninkertainen suojelualueisiin verrattuna," Valtanen toteaa. 

COST E27 = Protected forest areas in Europe
IUCN = The World Conservation Union
WWF = World Wildlife Union

Lisätietoja:

Johtaja Anders Portin, kestävä kehitys ja resurssit, puh. 09 132 6610, 040 586 6179, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi