Euroopan metsäsopimuksessa korostettava biotalouden merkitystä

Tiedotteet |

Saksan Bonnissa käydään parhaillaan neuvotteluja Euroopan metsäsopimuksesta. Sopimuksessa on otettava huomioon sekä kestävä metsätalous että metsäsektorin mahdollisuudet luoda taloudellista hyvinvointia kestävästi.

Yhteisen eurooppalaisen metsäsopimuksen tarkoituksena on korostaa metsien ja kestävän metsätalouden roolia globaaleiden haasteiden ratkaisijana. Sopimuksella halutaan varmistaa metsien tarjoamien monipuolisten hyötyjen tarjonta myös tuleville sukupolville.

Eurooppalaisella metsäsopimuksella halutaan luoda kehys metsiä koskeville kansallisille toimenpiteille ja kansainväliselle yhteistyölle. Sopimuksen toivotaan selkeyttävän metsiä koskevien asioiden käsittelyä erityisesti EU:ssa, jossa useat eri politiikat vaikuttavat metsiä koskevaan päätöksentekoon. Metsäsopimus tulee sitomaan allekirjoittajamaita oikeudellisesti.

Yhteisistä kestävän metsätalouden linjauksista huolimatta päätäntävalta metsien hoidosta ja käytöstä halutaan säilyttää kansallisena. Lisäksi metsäsopimuksessa halutaan ottaa huomioon eri maiden metsiin liittyvät ominaispiirteet sekä kansalliset prioriteetit.

Metsät edistämään ekologista, ekonomista ja sosiaalista hyvinvointia

Yhteisellä metsäsopimuksella halutaan varmistaa, että Euroopan metsät edistävät hyvinvointia ja kestävää kehitystä tarjoamalla taloudellisia, ympäristöllisiä, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä. Sopimuksessa tuleekin korostaa metsien luomia mahdollisuuksia osana tulevaisuuden biotaloutta. Siksi sopimuksella on edistettävä koko metsäsektorin toimintaedellytyksiä.

Metsien tuottokyky ja kestävä käyttö on turvattava

Metsien uusiutuminen ja tuottokyvyn turvaaminen ovat keskeisiä edellytyksiä metsien kestävälle käytölle. Puun tuotanto tuleekin tunnustaa sopimuksessa merkittäväksi ekosysteemipalveluksi muiden joukossa.

Oleellinen osa metsien puuston kestävää käyttöä on jalostaa puu ensisijaisesti tuotteiksi, sen jälkeen kierrättää ja vasta viimeiseksi käyttää energiana. Puun käyttö tämän niin kutsutun hierarkia-ajattelun mukaisesti on paras keino jatkaa metsässä puuhun sitoutuneen hiilen varastointia, mikä hidastaa ilmastonmuutosta.

Metsäsopimusneuvotteluissa laaja pohja

Metsäsopimusneuvotteluihin osallistuu yli 40 Euroopan maata mukaan lukien kaikki EU-maat sekä EU:n komissio. Venäjän osallistuminen neuvotteluihin on merkittävää, sillä sen rajojen sisällä sijaitsee noin 80 prosenttia Euroopan metsistä.  Myös sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua kokoukseen tarkkailijoina. Metsäteollisuus osallistuu neuvotteluihin osana Suomen hallituksen delegaatiota. Neuvottelut alkoivat helmikuussa 2012, ja ne on tarkoitus saada päätökseen kesällä 2013.

Lisätietoja antaa:

Karoliina Niemi, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09-132 6679, 050-567 9093