Euroopan julkisten hankintojen periaatteiden on oltava selkeitä ja tuettava EU:n sisämarkkinoiden esteetöntä toimintaa

Tiedotteet |

EU on 16.7 julkistamassaan tiedonannossa asettanut tavoitteekseen julkisten hankintojen viherryttämisen. Vihreillä hankinnoilla pyritään ohjaamaan julkisia hankintoja ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan.

Julkisten hankintojen ohjeilla määritellään minkälaisia tuotteita valtio ja kunnat voivat ostaa esimerkiksi rakennustyömailleen tai virastojen käyttöön.

Suuri osa metsäteollisuuden tuotteista päätyy julkisten hankintojen määrittelemiin käyttökohteisiin. Merkittävistä metsäteollisuustuotteiden tuojista Iso-Britannia, Hollanti ja Tanska ovat olleet aktiivisia määritellessään kansallisia julkisten hankintojen toimintamalleja.


EU:n komission tiedonannossa määritellään vihreiden julkisten hankintojen käsite, tavoitteet, ohjauksen tarve, seuranta ja hankinnoissa käytettävät kriteerejä. Tavoitteena on, että jäsenmaat laativat kansalliset ohjeet julkisille hankinnoille sekä lisäävät vihreitä julkisia hankintoja.

Kaikkia tuoteryhmiä ja raaka-aineita on vertailtava samoilla kriteereillä

Puulle, puutuotteille ja paperille ei saa asettaa tiukempia vaatimuksia kuin muille raaka-aine- tai tuoteryhmille.  Pitkän tähtäimen tavoitteena uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvat, kierrätettävät ja biohajoavat tuotteet tulee saada suosituimmuusasemaan julkisissa hankinnoissa.

Suomessa on tärkeää laatia kansalliset ohjeet, jotka painottavat metsäteollisuustuotteiden tasapuolista kohtelua julkisissa hankinnoissa ja toimivat esimerkkinä muille maille Euroopassa. Kansallisten ohjeiden laadintaa johtaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Puuraaka-aineen laillisuus ja kestävyys ovat julkisten hankintojen ohjeiden kantavia periaatteita

Julkisten hankintojen kriteerit eivät saa estää tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:n sisämarkkinoilla. Esimerkiksi raaka-aineiden ja tuotteiden laillisuus ja kestävyys on voitava osoittaa kaikilla kestävyyttä osoittavilla menettelyillä.

Metsien sertifiointi on yksi tapa osoittaa puuraaka-aineen laillisuus ja kestävyys, mutta muutkin luotettavat tavat on viherryttämisohjeissa hyväksyttävä. Julkisia hankintoja ei voida myöskään sitoa tiettyihin sertifiointijärjestelmiin, vaan järjestelmiä on kohdeltava tasapuolisesti.

Maailman metsistä alle kymmenen prosenttia on sertifioitu. Suurin osa sertifioiduista metsistä sijaitsee kehittyneissä maissa. Nykyisillä sertifioiduilla pinta-aloilla ei kyetä tyydyttämään sertifioituihin puutuotteisiin kohdistuvaa kysyntää.

Lisätietoja:

Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry,
09 – 132 6679,
040 – 719 7734

Riku Eksymä,
EU-asioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry,
09 – 132 6643,
040 – 838 6643