EU:n uuden sukupolven ympäristöpolitiikan etsittävä globaalit ratkaisut globaaleihin ongelmiin

Tiedotteet |

Suomen puheenjohtajakauden epävirallisessa ympäristöministerikokouksessa 14.–16. heinäkuuta keskustellaan uuden sukupolven ympäristöpolitiikasta. Metsäteollisuuden mielestä Suomen tulisi omalla puheenjohtajakaudellaan tehdä kaikkensa, että globaaleihin ongelmiin voitaisiin löytää globaalit ratkaisut. Euroopan unionin on kannettava oma osuutensa maailman ympäristötilan hoidosta ja parantamisesta niillä toimilla, jotka se pystyy toteuttamaan ilman, että Euroopan hyvinvointi vaarantuu. Uuden sukupolven ympäristöpolitiikan pitäisi myös huomioida uusiutuvien luonnonvarojen merkitys ympäristökysymysten ratkaisussa. Puuperäisille, uusiutuvista raaka-aineista valmistetuille, tuotteille tulisi antaa niille kuuluva asema tulevaisuuden ympäristöpolitiikasta keskusteltaessa.

Euroopan unioni on omissa useissa poliittisissa kannanotoissaan ja linjauksissaan ottanut johtavaksi periaatteekseen kilpailukyvyn parantamisen ja samalla kestävästä kehityksestä huolehtimisen. Euroopan Unionin huoli tulevaisuudesta on todellinen ja ilman toimia kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, Euroopan unioni ei pysty toimimaan vaikuttajana maailman tasolla. Ilman tuottavaa ja kannattavaa elinkeinoelämää ei pystytä panostamaan kestävän kehityksen muihin elementteihin eli sosiaaliseen ja ympäristölliseen ulottuvuuteen.

Suomen kokouksen keskustelun taustaksi laatima asiakirja, "Towards a new generation of environmental policy – the next steps" ottaa Metsäteollisuuden mielestä oikean lähestymistavan ympäristöasioiden globaaliin luonteeseen. Euroopan ympäristöongelmat kytketään maankäyttöön, taloudelliseen rakenteeseen ja koko elämäntyyliin. Haasteina on lueteltu kohoava energian tarve, riippuvuus fossiilisista polttoaineista ja jatkuva luonnonvarojen väheneminen.

Euroopan kulutus ja tuotantotavat heijastuvat muualla maailmassa olevien ihmisten elämään ja ympäristöön. Kuitenkin esim. CO2-päästöjen osalta Euroopan unioni vastaa vain noin 10 % maailman päästöistä. Suurempaa huolta tulisikin kantaa todellisten ympäristöuhkien torjumisesta kasvavissa kehittyvissä maissa sekä niissä teollisuusvaltioissa, joiden ympäristöasioiden hoito ei ole Euroopan unionin tasolla.

Keskustelu uuden sukupolven ympäristöpolitiikasta on kuitenkin kannatettava asia. Kokonaisvaltaisen ja yhtenäisen politiikan luomiseksi keskustelussa tulisi ottaa huomioon myös muut parhaillaan käynnissä olevat ympäristöasioihin liittyvät EU:n prosessit.

Luonnonvarojen käytön painopiste siirrettävä uusiutuviin luonnonvaroihin

Tausta-asiakirjassa todetaan myös, että luonnonvarat vähenevät maailmanlaajuisesti ja sitä hidastavat toimet, kuten ekotehokkuuden kehittäminen, ovat ensisijaisia. Ekotehokkuuden rinnalle tulisi kuitenkin nostaa merkittäväksi tekijäksi ero uusiutumattomien ja uusiutuvien luonnonvarojen välillä.

Euroopan uusiutuvat luonnonvarat eli mm. metsävarat kasvavat miljoonilla kuutiometreillä vuosittain. Kestävällä metsätaloudella taataan uusiutuvien luonnonvarojen riittävyys ja puuperäisten tuotteiden käytöllä voidaan korvata uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

Puuperäisten raaka-aineiden tuotteiden käyttö auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta sekä jätteiden syntyä. Puuperäiset tuotteet toimivat hiilinieluina kasvavien metsien sitoessa itseensä lisää ilmassa olevaa hiiltä. Kasvavaa jäteongelmaa voidaan torjua kierrätettävillä tuotteilla, jotka voidaan niiden elinkaaren päättyessä hyödyntää energiaksi. Puuperäisille tuotteille tulisikin osana uusiutuvia luonnonvaroja antaa niille kuuluva asema tulevaisuuden ympäristöpolitiikasta keskusteltaessa.

Lisätietoja:

Riku Eksymä, Manager, EU-asiat ja kauppapolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. 040 838 6643, sähköposti etunimi.sukunimi@forestindustries.fi