Energiateollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n turveselvitys: Turpeen käyttöedellytykset turvattava

Tiedotteet |

Elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle eilen luovutettu turveselvitys osoittaa, että Suomessa on hyvät perusteet huolehtia energiaturpeen saatavuudesta niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Turpeen käyttö pitää kustannukset kohtuullisina energiantuotannossa ja parantaa metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa. Kotimaisen turpeen käyttö parantaa siten omavaraisuutta, kauppatasetta ja työllisyyttä. 

Turvekysymyksissä maltti on valttia

Järjestöjen toimitusjohtajien Juha Naukkarisen ja Timo Jaatisen luovuttaman selvityksen johtopäätöksissä lähdetään siitä, että turvekysymyksissä maltti on valttia. Turpeen käyttöä koskevat päätök-set ovat monitahoisia ja kauaskantoisia.

– Turve monipuolistaa Suomen energiavalikoimaa, lisää kilpailua polttoainemarkkinoilla ja pitää näin ollen energian tuotannon kustannukset kohtuullisina. Turpeen käytön kustannushyödyt tukevat erityisesti tehokasta sähkön ja lämmön yhteistuotantoa sekä kaukolämpöä. Muutamat energiayhtiöt ovat huonosta turvetuotantovuodesta johtuvien alhaisten turvevarastojen seurauksena ilmoittaneet tuntuvista kaukolämmön hinnankorotuksista tulevalle talvelle. Syynä on turpeen korvaaminen kalliimmalla kivihiilellä, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo. 

– Valtaosa puuta käyttävistä voimalaitoksista tarvitsee turvetta tukipolttoaineena. Turpeella mahdollistetaan täten metsähakkeen käytön lisääminen. Turpeen käytön jatkamisella varmistetaan osaltaan, että teollisuuden raaka-ainepuuta ei ohjaudu energiakäyttöön. Näin turvataan teollisuuden kohtuuhintaisen raaka-ainepuun saantia. Tämä parantaa metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä ja turvaa vientituloja. Turpeen käyttö tukee bioenergian lisäämistä menestyvässä metsäteollisuudessa, joka tuottaa noin 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta, toteaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.  

Turpeen käyttö vähentää Suomen riippuvuutta ulkomaisista voimalaitospolttoaineista, mikä parantaa omavaraisuutta ja kauppatasetta. Turpeen käyttö työllistää kotimaassa ja erityisesti sellaisilla alueilla, joilla työllistymismahdollisuuksia muille aloille on varsin niukalti.

Luvitukseen vauhtia ja haittavaikutukset minimiin

Uusien turvesoiden käyttöönottoon liittyvään luvitukseen pitää saada vauhtia, jotta tulevina vuosina vältyttäisiin nykyisenkaltaiselta turvepulalta. Hyvän pohjan tähän antavat viime vuonna laajasti hyväksytty suostrategia ja elokuun lopulla annettu soiden suojelua ja energiakäyttöä koskeva valtioneuvoston päätös.

Turvetuotantoon liittyy muita ympäristövaikutuksia, joista alaa on kritisoitu, ennen kaikkea vesistöihin valuvasta humuksesta. Vesistövaikutukset ovat kuitenkin saatavissa hyväksyttävälle tasolle ja kaikkiin turvetuotannon ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa omin toimin.
 
Viime vuonna valmistuneessa, usean ministeriön yhteistyönä tehdyssä suo- ja turvemaiden strategiassa pohdittiin perusteellisesti soiden käytön tulevaisuutta. Strategia päätyi siihen, että soiden ja vesistöjen suojelu sekä hyötykäyttö maa- ja metsätaloudessa sekä turvetuotannossa voidaan sovittaa yhteen. Arvokkaat suot päätettiin suojella ja ohjata turvetuotantoa luonnontilaltaan jo muutetuille soille.

Keskeinen ohjauskeino hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä on EU:n päästökauppa. Turpeen energiakäytön aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat lähes kokonaan tämän järjestelmän piirissä.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, Energiateollisuus ry,  puh. 050 60772
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry puh. (09) 132 6600