Energiastrategian vaikutukset arvioitava ennen päätöksiä

Tiedotteet |

Valtioneuvosto julkaisi tänään 24.11.2016 selonteon kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030. Metsäteollisuus edellyttää ennen lopullisia päätöksiä strategian vaikutusten perusteellista arviointia vientiteollisuuden toimintaedellytyksiin. Myönteistä on, että hallitus on tunnistanut EU:n energia- ja ilmastopolitiikan vaikutukset kansalliseen päätöksentekoon.

Selonteossa esitetään toimia, joilla hallitus pyrkii saavuttamaan asettamansa energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet, kuten uusiutuvan energian osuuden nosto yli 50 prosenttiin, kivihiilestä luopuminen ja öljyn käytön puolitus. Lisäksi Suomen on täytettävä EU:ssa yhteisesti sovitut ja sovittavat velvoitteet kuten ei-päästökauppasektorin päästöjen vähentäminen.

Uusiutuvan energian lisäämisessä puu on ratkaisevassa asemassa. Merkittävä osa puupohjaisen energian lisäyksestä syntyy markkinaehtoisesti, kun metsäteollisuuden tuotanto kasvaa investointien myötä.

”Kilpailukykyinen metsäteollisuus on Suomen uusiutuvan energian tuotannon moottori. Päättäjien kannattaa pitää huolta sen toiminta- ja kasvuedellytyksistä niin viennin, työllisyyden kuin uusiutuvan energian näkökulmasta”, summaa Metsäteollisuus ry:n energiajohtaja Jouni Punnonen.

Strategiassa on tunnistettu hyvin se tosiasia, että EU:ssa on tällä hetkellä valmistelussa laaja joukko erilaista energia- ja ilmastopoliittista lainsäädäntöä, jotka asettavat merkittävät lähtökohdat ja reunaehdot kansalliselle politiikalle.

”Biotalous on yksi hallituksen kärkihankkeita. Hallituksen tulee tehdä kaikkensa sen eteen, että EU:n päätökset biomassan kestävyyspolitiikasta, puun hiilineutraalisuudesta energiantuotannossa ja metsien hiilinielujen roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa eivät rajoita kestävää biotalouden kasvua”, esittää Punnonen.

Metsäteollisuus kamppailee ankarassa maailmanlaajuisessa kilpailussa, ja politiikkatoimien osalta on tärkeää tietää, millaisia taloudellisia vaikutuksia valittavilla toimilla on alan kilpailukykyyn ja tätä kautta kansantaloudelle tärkeisiin vientiin ja työllisyyteen. Nämä arviot jäävät selonteossa valitettavan puutteellisiksi.

”Hallituksen on selvitettävä strategian vaikutukset vientiteollisuuden toimintaedellytyksiin sellaisen yhteistyökumppanin avulla, jolla on selvitykseen tarvittava käytännön asiantuntemus”, Punnonen jatkaa.

Hallituksen on tarkoitus valmistella laki, joka kieltää hiilen energiakäytön vuoden 2030 jälkeen. Energian ja erityisesti sähkön häiriötön saanti on nyky-yhteiskunnan perusedellytys. Hiiltä käyttävillä voimalaitoksilla on tässä oma merkittävä roolinsa. Toisaalta kaikki hiilivoimalaitokset ovat mukana päästökaupassa, jossa päästöt vähenevät varmasti sovitulla tavalla. Näin ollen hiilen käyttöä ei tule pakkolailla estää.

Lisätiedot:
Jouni Punnonen, energiajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 720 4256