Energiapolitiikan hyvä toteuttaminen mahdollistaa lisääntyvän ja monipuolisen puunkäytön

Tiedotteet |

Monipuolinen ja lisääntyvä puunkäyttö tulisi nostaa etusijalle, kun poliittisia linjauksia ryhdytään toteuttamaan.

Metsäteollisuus on pääsääntöisesti tyytyväinen ilmasto- ja energiapolitiikan suuriin linjoihin. Metsäteollisuuden erityispiirteet otettiin hyvin huomioon sekä EU:n energiapaketissa että Suomen kansallisessa ilmasto- ja energiapaketissa. Suurin ponnistus eli poliittisten päätösten toimeenpano on kuitenkin vielä edessä.

Päästökauppaa ja uusiutuvaa energiaa koskevien direktiivien toimeenpanossa tarvitaan harkintaa. Metsäteollisuus voi tarjota ilmastoratkaisuja vain jos alan toimintaedellytyksistä huolehditaan.

 

Hiilivuodolle tulppa

 

Energiapolitikan soveltaminen käytäntöön määritteee menestyvän teollisuuden säilymisen Euroopassa. Jotta ns. hiilivuotoa Euroopan ulkopuolelle ei tapahtuisi, energiaintensiivinen teollisuus tarvitsee maksuttomat päästöoikeudet. Poliittinen siunaus asialle on jo annettu, mutta Suomella on asiassa edelleen etuja valvottavana.

 

Talouden taantumassa on kehitettävä omaa ydinosaamista sekä käytettävä tehokkaasti hyväksi omia luonnonvaroja. Suomessa tämä merkitsee kotimaisen puun hyödyntämistä ja kilpailukykyisen puunjalostuksen kehittämistä.

 

Uusiutuvat lähiraaka-aineet käyttöön

 

Myös uusiutuvan energian lisääminen edellyttää lähiraaka-aineemme puun lisääntyvää ja monipuolista käyttöä. Uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi nostaakin puun lisäkäytön tärkeäksi tavoitteeksi. 

 

Edistämällä monipuolista puun käyttöä saavutetaan ilmastotavoitteita montaa eri reittiä. Puusta valmistetut tuotteet sitovat hiiltä ja voivat korvata uusiutumattomista raaka-aineista tehtyjä tuotteita. Toisaalta puunjalostuksen ohessa voidaan tuottaa tehokkaasti uusiutuvaa energiaa.

 

Komissiossa valmistellaan kriteerejä biomassan kestävälle käytölle. Nämä kriteerit eivät saa olla ristiriidassa Euroopassa vakiintuneiden kestävän metsätalouden kriteereiden ja kestävän metsätalouden harjoittamisen kanssa. Modernin ja kestävyydelle perustuvan metsätalouden avulla Euroopassa voidaan tuottaa puuta moneen tarpeeseen.

 

Suomalainen tuotanto ilmastovalttina

 

Kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa metsäteollisuus sai merkittävän roolin uusiutuvien luonnonvarojen jalostajana ja uusiutuvan energian tuottajana.

Kansantalouden kannalta on tärkeää, että uudistuvan metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä parannetaan. Metsäteollisuus toivoo eduskunnalta viisautta ja kaukokatseisuutta ilmasto- ja energiastrategian käsittelyssä.

 

Eduskunnalta tarvitaan myönteistä suhtautumista lisäydinvoiman rakentamiseksi. Kohtuuhintainen sähkö on eräs keskeisimmistä keinoista, jolla teollisuuden kilpailukykyä ylläpidetään Suomessa. Suomeen tarvitaan nopeasti lisää päästötöntä ja turvallista ydinvoimaa energiaomavaraisuuden saavuttamiseksi, korvaamaan poistuvaa kapasiteettia sekä tyydyttämään sähkön tarpeen kasvua. 

Myös sähköveron poistaminen ja kustannustehokkaat ohjauskeinot uusiutuvan energian lisäämiseksi ovat tärkeitä toimenpiteitä energiakustannusten hillitsemisessä.

 

Hyvällä poliittisten päätösten toimeenpanolla

kehittyvä suomalainen metsäteollisuus voi olla suunnannäyttäjä, kun rakennetaan uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa yhteiskuntaa.