Energiapaketin toteutuksessa on varmistettava metsäteollisuuden raaka-aineen saanti

Tiedotteet |

Tänään julkistettu bioenergian tukipaketti on toteutettava kansantaloudellisesti kestävällä tavalla. Hallituksen on pidettävä kiinni lupauksestaan turvata metsäteollisuuden raaka-aineen saanti bioenergian tukipäätösten jatkovalmistelussa.

Kustannustehokkain tapa lisätä bioenergian tuotantoa on parantaa puun tuloa markkinoille. 

Metsäteollisuus tuottaa 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Kun puuta jalostetaan enemmän, myös energiakäyttöön tulevan metsäbiomassan määrä lisääntyy. Suomi saavuttaa uusiutuvan energian 38 prosentin tavoitteen huolehtimalla metsäteollisuuden kilpailukyvystä sekä tukemalla metsäenergian korjuuta ja parantamalla puun tuloa markkinoille.

Kohdistamalla metsäenergian korjuutukea metsänhoidollisesti tärkeisiin pienpuukohteisiin, ensiharvennuksiin ja kantojen korjuuseen, energiakäyttöön soveltuvan metsäbiomassan määrä kasvaa merkittävästi nykyisestä 5 miljoonasta kuutiosta vuodessa. Nuorten metsien pienpuun ja kantojen käyttö voidaan jopa yli seitsenkertaistaa nykyisestä. Ensiharvennuksiin panostamalla puolestaan päästään eroon myös mittavista hakkuurästeistä.  

Hallitus on lisäksi päättänyt taata puusähkön tuottajille maksukyvyn, joka voi ohjata metsäteollisuuden raaka-ainetta myös poltettavaksi.  

"Metsäteollisuuden huoli raaka-aineesta on edelleen aiheellinen. Hallituksen bioenergiapaketin jatkovalmistelussa on erittäin tärkeää varmistaa, ettei julkisen vallan toimilla vääristetä puumarkkinoiden toimintaa. Valtiovallan on luotava riittävä seuranta mahdollisten häiriöiden havaitsemiseksi ja niihin puuttumiseksi", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

"Kun bioenergian tuet valmistellaan huolella ja kohdistetaan oikein, raaka-ainetta riittää myös mahdollisiin biojalostamoinvestointeihin. Nyt päätetty bioenergian tukipaketti antaa aihetta odottaa teollisuuden toimintaa tukevaa pikaista ja vahvaa ydinvoimalinjausta", jatkaa Jaatinen.

Lisätietoja antavat:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, puh. 09 – 132 66 00
Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, puh. 09 – 132 66 11, 040 – 535 0501

Taustatietoa:

Uusiutuva energia ja bioenergia:
– Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan mm. tuuli- ja vesivoimaa sekä bioenergiaa. 
– Sellutehtaassa syntyy enemmän bioenergiaa kuin mitä tehdas käyttää.
– Metsähaketta käytetään energiaksi noin 5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Käyttöä voidaan lisätä merkittävästi.
– Valtaosa metsähakkeesta – latvukset, oksat ja kannot – saadaan puunkorjuun yhteydessä.