Bioenergian tuotantoa voidaan lisätä – puu on käytettävä järkevästi

Tiedotteet |

Bioenergian tuotantoa voidaan Suomessa lisätä kestävästi, kun biomassa kuten puu, käytetään järkevästi. Tämä edellyttää pitkäjänteistä ja johdonmukaista energiapolitiikkaa. Puu kannattaa jalostaa ensin ja käyttää bioenergiaksi elinkaaren päätteeksi.

 

Metsäteollisuus on viime vuosina investoinut voimakkaasti biovoiman tuotantoon sekä parantanut energiatehokkuuttaan. Metsäteollisuus investoi myös biojalostamoiden, metsäenergian sekä tulevaisuuden paperi- ja puutuotteiden tutkimukseen ja kehitykseen, jotta arvokas puuraaka-aine saadaan hyödynnettyä kokonaan.

"Metsäteollisuuden bioenergiatuotannon ansiosta maamme ylittää jo reilusti EU:n itselleen asettaman uusiutuvan energian tavoitetason. Metsäteollisuus on valmis kehittymään edelleen Suomen ylivoimaisesti suurimpana bioenergian tuottajana. Niin puun jalostuksen kuin bioenergian tuotannonkin kannalta on tärkeää saada riittävästi kotimaista puuta markkinoille, kestävien hakkuumahdollisuuksien rajoissa", totesi Metsäteollisuus ry:n energiapäällikkö Stefan Sundman kansainvälisessä Bioenergy 2007 -konferenssissa Jyväskylässä.

"Bioenergian lisäksi myös muiden uusiutuvien energiamuotojen käyttöä on lisättävä. On kehitettävä monipuolisesti myös maalämpö-, tuuli-, vesi- ja aurinkoenergiaa, joilla ei ole kilpailevaa käyttöä raaka-aineena", jatkoi Sundman.

Bioenergiaa edistettävä pitkäjänteisellä ja johdonmukaisella energiapolitiikalla

Suomessa on edistetty mallikkaasti metsäenergian tuotantoa. Panostukset on pääsääntöisesti suunnattu puun tuotantoon sekä tehokkaaseen korjuuseen, mikä palvelee erinomaisesti kaikkia puun käyttäjiä. Näin on toimittava jatkossakin. Esimerkiksi rästissä olevista taimikonhoitotöistä huolehtiminen hyödyttää sekä bioenergian tuotantoa että puunjalostusta.

Metsäsektorilla on valmiina metsätalousosaaminen, tarvittava infrastruktuuri suurten biomassamäärien hyödyntämiseksi, bioenergiaosaaminen ja -tuotantokapasiteetti sekä työn alla modernit biojalostamokonseptit.

"Päästökauppa on vahva ja pitkäkestoinen ohjauskeino, joka antaa kilpailuedun uusiutuville energiamuodoille, kuten metsäenergialle. Päästökaupan rinnalle ei ole perusteltua rakentaa kallista uusiutuvan energian tukijärjestelmää, joka vääristäisi kilpailua raaka-ainepuusta ja sekoittaisi puumarkkinat, kuten monissa Euroopan maissa on muun muassa käyttöön otettujen syöttötariffien myötä jo käynyt. Suomi on erinomainen esimerkki maasta, jossa uusiutuvan energian osuutta on kyetty nostamaan kustannustehokkaasti ja kestävästi", Sundman summasi.

Lisätietoja:

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6610, 040 586 6179

Stefan Sundman, energia- ja infrastruktuuripäällikkö, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6611, 040 535 0501