Ahon työryhmä selvittää metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa

Tiedotteet |

Valtioneuvoston kanslia asetti 15.11.2007 työryhmän valmistelemaan toimenpide-ehdotuksia metsäteollisuuden ja metsäsektorin pitkän tähtäimen toimintaedellytysten parantamiseksi sekä kotimaisen puun saatavuuden lisäämiseksi lähitulevaisuudessa.

Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin yliasiamies Esko Aho (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA) ja jäseniksi puheenjohtaja Jouko Ahonen (Paperiliitto ry.), toimitusjohtaja Anne Brunila (Metsäteollisuus ry.), puheenjohtaja Lauri Ihalainen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.), toimitusjohtaja Jussi Pesonen (UPM-Kymmene Oyj, Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja), puheenjohtaja Antti Rinne (Toimihenkilöunioni TU ry.), metsäjohtaja Antti Sahi (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.), ja tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila (Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA). Työryhmän puheenjohtajana toimii SITRAn yliasiamies Esko Aho.

Ahon työryhmä jätti väliraporttinsa pääministeri Vanhaselle helmikuussa. Työryhmän toimikausi päättyy 30.6.2008.

Väliraportti keskittyi puun saatavuuteen

Väliraportissa työryhmä esitti, että yhteisvoimin käynnistetään suomalaisen raakapuun saatavuuden turvaamiseen ja puumarkkinoiden parempaan toimintaan tähtäävä toimenpideohjelma.

Ohjelma koostuu neljästä osasta: tiedonsaannin ja neuvonnan tehostamisesta, työvoiman riittävyyden varmistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä, infrastruktuuri-investointien nopeuttamisesta sekä veropoliittisista ratkaisuista.

Toimenpideohjelma on linjassa Kansallisen metsäohjelman sisältämien ehdotusten kanssa.