Ahon raportti: Metsäsektori on tulevaisuuden ala

Tiedotteet |

Valtioneuvoston kanslian asettama työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministeri Vanhaselle 30.9.2008. Esko Ahon johtama ryhmä arvioi raportissaan, että metsäsektori voi uudistua ja luoda uusia kasvumahdollisuuksia kuten aiemmissakin murroskohdissa.

Loppuraportissaan Ahon työryhmä esittää laaja-alaista ja pitkäkestoista kehittämisohjelmaa, joka keskittyy kolmelle painopistealueelle: puuvarojen kehittämiseen ja niiden taloudelliseen hyödyntämiseen, puusta saatavan lisäarvon kasvattamiseen sekä yleisen toimintaympäristön kehittämiseen metsäsektorin uudistumista tukevaksi.

Arvioidessaan suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuutta, työryhmä päätyi seuraavaan visioon: ”Puu on arvokas uusiutuva, kierrätettävä ja moneen vaihtoehtoiseen käyttötarkoitukseen soveltuva materiaali. Se on globaalissa taloudessa merkittävä kansallisen lisäarvon lähde, jonka hyödyntäminen samalla edistää ympäristö- ja energiaongelmien ratkaisua.”

Korkean tason työryhmä

Valtioneuvoston kanslia asetti 15.11.2007 työryhmän valmistelemaan toimenpide-ehdotuksia metsäteollisuuden ja metsäsektorin pitkän aikavälin toimintaedellytysten parantamiseksi sekä välittömiä toimia kotimaisen puun saatavuuden turvaamiseksi.

Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin yliasiamies Esko Aho Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta SITRAsta. Työryhmän jäseninä olivat puheenjohtaja Jouko Ahonen Paperiliitosta, toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry:stä, toimitusjohtaja Suvi Anttila Pöyry Forest Industry Consulting Oy:stä, puheenjohtaja Lauri Ihalainen SAK:sta, toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM:stä, puheenjohtaja Antti rinne Toimihenkilöunionista, metsäjohtaja Antti Sahi MTK:sta ja tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila ETLAsta.