Euroopan unioni

Euroopan unionin alue on suomalaisen metsäteollisuuden tärkein vientimarkkina. EU on myös merkittävin toimintaympäristömme säätelijä.

Bioenergian kestävyyspolitiikka

EU:n komissio valmistelee parhaillaan bioenergian kestävyyttä koskevaa politiikkaa osana vuoteen 2030 ulottuvaa EU:n ilmasto- ja energiapakettia. Metsäteollisuus pitää tärkeänä kestävän metsätalouden tarkastelua kokonaisvaltaisesti ja korostaa olemassa olevien oikeudellisesti sitovien (EU- ja kansallinen lainsäädäntö) ja vapaaehtoisten työkalujen täysimääräistä hyödyntämistä osoitettaessa puupohjaisen biomassan kestävyys. 

Lue lisää

EU:n FLEGT-politiikka

Euroopan unionin FLEGT-politiikka keskittyy jatkossakin vähentämään globaalia laitonta puunkorjuuta ja puukauppaa. Metsäteollisuus korostaa FLEGT:n roolia erityisesti kolmansien maiden metsäsektorin hallinnon kehittämisessä. 

Lue lisää

EU:n lintun ja luontodirektiivin toimivuuden tarkastelu osana REFIT-ohjelmaa

EU:n komissio selvittää parhaillaan lintu- ja luontodirektiivien toimivuutta osana komission järkevän sääntelyn ohjelmaa (REFIT-ohjelma). Toimivuustarkastelu on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2016 loppuun mennessä, minkä jälkeen komissio katsoo, onko direktiivejä ja niiden sisältämiä luontotyyppi- ja lajilistoja tarpeen päivittää. 

Lue lisää

EU:n metsästrategiasta vauhtia metsäsektorin kilpailukykyyn

Vuonna 2013 valmistunut uusi metsästrategia painottaa tehokkaampaa metsäasioiden koordinointia EU:ssa ja EU:n vaikutusmahdollisuuksia globaaleissa metsäkysymyksissä. EU:n komission uudessa, koko metsäsektoria koskevassa strategiassa korostetaan metsien monipuolista ja kestävää käyttöä. Lisäksi tunnustetaan koko metsäsektorin merkitys biotalouden, kasvun ja työllisyyden edistäjänä.

Lue lisää

Valmisteilla olevia metsäteollisuuden EU-asioita

Metsäteollisuus ry on listannut metsäteollisuuden kannalta ajankohtaisimmat edunvalvontakysymykset EU:ssa sekä EU:n eri toimielimissä valmistelussa olevat metsäteollisuutta koskevat politiikkahankkeet.

Lue lisää