Eduskunnassa on useita metsäaiheisia esityksiä valiokuntakäsittelyssä. Maa- ja metsätalousvaliokuntaa työllistää parhaillaan hallituksen esitys laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta sekä hallituksen esitys kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain jatkamisesta enintään vuoden 2023 loppuun asti. Lisäksi valiokunta pohtii näkemyksiään valtion ensi vuoden talousarvioesitykseen sekä Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteeseen. Metsäteollisuus on ollut kuultavana kaikista yllä mainituista esityksistä.

Metsityksen tukijärjestelmä etenee

Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2021 alusta. Lakiesityksen mukaan tukea voitaisiin myöntää joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen.

Metsäteollisuuden näkökulmasta metsityksen tukeminen on tärkeää. Metsäteollisuus on lakivalmistelun aikana korostanut kannustimien todellista vaikuttavuutta sekä mahdollisimman yksinkertaista kokonaisuutta, jotta kannustejärjestelmällä tavoitellut myönteiset ilmastovaikutukset toteutuisivat. Valitettavasti näyttää siltä, että lakiin on tulossa tiukkoja rajoituksia koskien metsitykseen soveltuvia alueita, ja että tukea voisivat saada vain yksityiset henkilöt.

Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera)

Hallituksen esityksen mukaan nykyisen Kemera-lain voimassaoloa ollaan jatkamassa. Nykyinen Kemera-laki olisi siis voimassa siihen saakka, kunnes uusi kannustejärjestelmä saadaan valmiiksi. Voimassaolon jatkaminen johtuu siitä, että metsätaloutta koskevien valtiontukisääntöjen uudistamistyö on EU:ssa viivästynyt.

Hallituksen esitys ei sisällä kannustejärjestelmään sisällöllisiä muutoksia, mikä on tässä tilanteessa perusteltua. Mikäli Kemera-lakiin olisi esitetty metsätaloutta edistäviä muutoksia, tukijärjestelmä olisi pitänyt hyväksyttää komissiossa pitkän kaavan kautta. Tällöin metsätalouden kannustimiin olisi tullut katkos. Valitettavasti lain jatkon valmistelun viivästyminen aiheuttaa kuitenkin sen, että Suomen metsäkeskus ei enää myönnä tukea suometsien ja metsäteiden yhteishankkeiden suunnitteluun.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite jätettiin eduskuntaan vuosi sitten. Sen käsittely on viivästynyt koronaepidemian vuoksi.

Hallitus päätti jo keväällä Metsähallituksen omistajapoliittisissa linjauksissa, että valtion metsissä jatkuvan kasvatuksen osuutta nostetaan 15 prosentista 25 prosenttiin. Metsähallituksessa toteutetaan kasvupaikkaperusteista metsänhoitoa, jossa käytetään useita eri metsänhoitomenetelmiä. Harvennushakkuiden osuus on kaksi kolmasosaa ja avohakkuiden vain 16 prosenttia. Tutkimustiedon ja kokemuksen perusteella avohakkuiden kieltämiselle ei ole perusteita.

Metsäteollisuus korostaa, että metsien eri käyttömuodot eivät ole ristiriitaisia, vaan ne ovat yhteen sovitettavissa. Kansalaisaloitteen esittämä täyskielto näkyisi välittömästi puun saatavuudessa ja koko metsäarvoketjussa.

Talousarvioesitys

Seuraavan vuoden talousarvioesityksen pohdinta on valiokuntien jokasyksyinen tehtävä. Vuoden 2021 esityksen osalta on valitettavaa, että Kemeran puuntuotantoon tarkoitettua rahoitusta esitetään laskettavaksi kolmella miljoonalla eurolla. Todennäköisesti kuitenkin maa- ja metsävaliokunta toteaa kannanotossaan, että Kemera-rahoituksen riittävyyttä tulee seurata tarkasti ja hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jos rahoitus näyttää loppuvan kesken vuoden.

Lisätietoa:

Anu Islander
Metsäasiantuntija
040 729 3678

Matti Mäkelä
Kotimaan metsäasioiden päällikkö
040 741 1247