Euroopan komission merkittävin Green Deal -toimenpide, ns. Fit For 55 -paketti, julkaistaneen 14. päivä heinäkuuta. Paketin tarkoitus on varmistaa, että EU saavuttaa tavoitteensa vuonna 2030, jolloin unionin kasvihuonekaasupäästöjen halutaan olevan 55 % pienemmät kuin vuonna 1990. Lisäksi paketin on tarkoitus luotsata EU oikealle uralle kohti sen vuodelle 2050 asetettua ilmastoneutraalisuustavoitetta.

Fit For 55 -paketin ennakoidaan kiristävän nykyisiä energia- ja ilmastotavoitteita entisestään sekä mahdollisesti lanseeraavan uusia alatavoitteita ja muuttavan ilmastopolitiikan arkkitehtuuria. Tämä tapahtuu pakettiin kuuluvien uusien ja päivitettävien lainsäädäntöehdotusten myötä. Metsäteollisuus energiaintensiivisenä, runsaasti luonnonvaroja jalostavana, raaka-aineita ja tuotteita kuljettavana sekä kansainvälisessä kilpailussa toimivana alana altistuu laajasti paketin sisältämälle säätelylle.

Keskeisiin hankkeisiin vaikuttaminen jatkuu

Metsäteollisuus ry on tavannut laajasti Euroopan komission pääosastoja ja kabinetteja, europarlamentaarikkoja sekä kotimaisia päättäjiä, joille on esitelty metsäteollisuuden tarjoamia ilmastoratkaisuja. Lisäksi on tuotu esiin Fit For 55 -pakettiin liittyviä huolia, joista monet liittyvät kestävästä metsätaloudesta ja puun käytöstä käytävään keskusteluun. Paketin julkaisemisen jälkeen vaikuttamistyö suuntautuu erityisesti Euroopan parlamenttiin, mutta myös yhteydenpito komissioon sekä luonnollisesti Suomen neuvottelijoihin jatkuu.

Ohessa keskeisimpiä EU-hankkeita ja metsäteollisuuden näkemyksiä:

EU:n päästökauppajärjestelmä (ETS) ml. meriliikenne. Metsäteollisuuden mielestä on tärkeää, että päästökaupan kehittäminen toteutetaan tavalla, joka huolehtii eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvystä. Hiilivuodon ehkäisy on päästökaupan osalta kansainvälisessä kilpailussa kamppailevan teollisuuden tärkein kysymys, jossa parhaat keinot ovat riittävät maksuttomat päästöoikeudet sekä teollisuuden sähköistämisen tuki. Merenkulun osalta tulee huomioida Suomen talvimerenkulun päästöjä nostava vaikutus. Lisäksi tulee huomioida kaikkien Fit for 55 -paketin liikennealoitteiden ml. merenkulun polttoainestandardien FuelEU Maritime -aloitteen yhteisvaikutukset logistiseen kilpailukykyyn.  

Hiilidioksidipäästöjen rajasääntely (CBAM) eli ns. hiilitulli. Metsäteollisuuden mielestä hiilitullilla ei pidä heikentää vientiteollisuuden nykyistä hiilivuotosuojausta tai aiheuttaa kansainvälisen kaupan häiriintymistä EU:n ulkopuolisten maiden kauppapoliittisten vastatoimien seurauksena.

Taakanjakoasetus (ESR). Metsäteollisuuden mielestä kaikilla jäsenvaltioilla tulisi olla kunnianhimoinen ilmastotavoite eikä EU:n sisällä pitäisi olla vapaamatkustajia.

Uusiutuvien energialähteiden edistäminen (RED). Metsäteollisuuden mielestä direktiivin sisältämiä biomassaa koskevia kestävyyskriteerejä ei pitäisi tässä vaiheessa avata. Kriteerien toimeenpano on vasta alkamassa, eikä käytäntö ole siten osoittanut niissä olevan mitään puutteita. Yrityksille tulee antaa aikaa toimeenpanna nykyiset kriteerit rauhassa.

Energiatehokkuusdirektiivi (EED). Metsäteollisuuden mielestä direktiivin on kannustettava todelliseen tehokkuuteen eikä se saa rajoittaa energian käyttöä, sillä päästötön energia ei ole ongelma vaan ratkaisu mm. vetytaloudessa. Direktiivin ei myöskään tule pakottaa tiettyihin investointeihin. Yrityksissä on lähtökohtaisesti aina paras ymmärrys investointitarpeista.

Maankäyttöä ml. metsänieluja koskevat kysymykset (LULUCF). Metsäteollisuuden mielestä nielupolitiikassa EU:n on toimittava siten, että metsät eivät päädy fossiilisten hiilidioksidipäästöjen varastoksi. Tällainen lopputulema olisi ilmastolle haitallinen useasta eri näkökulmasta: metsät eivät ole pysyvä hiilivarasto, ilmastomyönteisiä puupohjaisia tuotteita jäisi tekemättä, kiertobiotalouden potentiaalia jäisi käyttämättä ja ilmastonmuutoksen pääongelma eli fossiilisten raaka-aineiden käyttö saisi ansaitsematonta jatkoaikaa.

Energiaverodirektiivi (ETD). Metsäteollisuuden mielestä direktiivissä on säilytettävä teollisuuden sähkön käytön nykyinen maltillinen verokohtelu. Teollisuuden päästöt ohjataan jo päästökaupan kautta alas, joten päällekkäistä ohjausvaikutusta ei tarvita energiaverotuksen kautta. Bioenergian verottomuuden on oltava mahdollista myös tulevaisuudessa.

Kun mittava paketti on julkaistu, Metsäteollisuus ry tekee siitä analyysin tulevan vaikuttamisen pohjaksi. Analyysi lähetetään myös jäsenistölle.