Euroopan komissio julkaisi 31.5.2021 lopullisen ohjeistuksen ("suuntaviivat") kertakäyttöisiä muovituotteita koskevista määritelmistä SUP-direktiivin implementointia varten. Ohjeilla pyritään varmistamaan, että uusia sääntöjä sovelletaan oikein ja yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa. Toiminnanharjoittajien näkökulmasta ongelmallista on, että ohjeistus tulee melkein vuoden myöhässä ja vain noin kuukautta ennen kuin direktiivissä määritellyt tuotekiellot ja merkintävaatimukset tulee implementoida 3.7.2021.

Ohjeistuksen lopullisessa versiossa ei ole suuria muutoksia edellisiin versioihin, ja se on edelleen Metsäteollisuuden näkökulmasta ongelmallinen. Ohjeistus muun muassa määrittelee vain vähän muovia sisältävät kartonkipohjaiset elintarvikepakkaukset ja juomamukit SUP-tuotteiksi, ja niihin kohdistuu näin ollen erilaisia toimenpiteitä. Näistä merkittävimpiä ovat kansallisen kulutuksen vähentäminen (Artikla 4), laajennettu tuottajavastuu (Artikla 8) sekä juomakupeille tulevat merkintävaatimukset (Artikla 5).

Metsäteollisuus on esittänyt koko huhtikuussa 2020 alkaneen ohjeiden luonnosteluprosessin ajan vaihtoehtoa, jossa muovin määrälle sovellettaisiin alhaista raja-arvoa. Tämä olisi mahdollistanut muovin määrän absoluuttisen vähentämisen, kun olisi siirrytty kokonaan muovisista tuotteista vain vähän muovia sisältäviin tuotteisiin. Lisäksi se olisi antanut siirtymäaikaa ja kannusteen innovoida kokonaan muovittomia barrier-ratkaisuja elintarvikepakkaamisessa. Tätä ei komissio kuitenkaan hyväksynyt, ja näin ollen kyseiset tuotteet ovat direktiivin soveltamisalassa ja niitä koskevat erilaiset toimenpiteet, kuten vaatimus kansallisen kulutuksen vähentämisestä. Tässä kohdin direktiivi jättää kansallista liikkumavaraa, mihin metsäteollisuus pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan. Tällä hetkellä YM pohtii yhtenä vaihtoehtona vapaaehtoisuuteen perustuvaa ns. Green Deal -sopimusta. Sopimuksessa alan toimijat pyrkisivät omin keinoin vähentämään tiettyjen artiklan soveltamisalassa olevien tuotteiden kappalemääräistä kulutusta, mutta sen valmistelu on vielä kesken.

Direktiivin ohjeistus on kuitenkin tietyiltä osin parempi, kuin millainen siitä uhkasi tulla. Se tunnistaa muovia korvaaviksi ratkaisuiksi kokonaan muovittomat, pinnoittamattomat ja laminoimattomat, niin sanotut perinteiset paperi ja kartonkiratkaisut. Tämä metsäteollisuuden näkökulmasta ilmiselvä asia täytynee nähdä jonkinasteisena torjuntavoittona, sillä pahimmissa skenaarioissa viime vuoden keväällä jopa sellua oltiin rinnastamassa muoviin.

Niin ikään positiivista on, että esimerkiksi viskoosia, lyocellia ja sellofaania ei enää tulkita kemiallisesti muokatuksi polymeeriksi ja niistä valmistetut tuotteet ovat direktiivin soveltamisalan ulkopuolella. Tämä on muutos joulukuussa julkaistuun ohjeluonnokseen.

Komission tiedote, lopullinen versio ohjeistuksesta sekä muita materiaaleja kuten usein kysytyt kysymykset löytyvät tämän linkin takaa.