Toukokuussa julkaistu Suomen kestävän kasvun ohjelma ohjaa EU:n elvytysrahojen käyttöä Suomessa. Elpymissuunnitelman koko on noin 2,1 miljardia euroa vuosina 2021–2023.

Hallitus julkisti 26.5. Suomen kestävän kasvun ohjelman, joka ohjaa EU:n elvytysrahojen käyttöä Suomessa. Elpymis- ja palautumissuunnitelma koostuu noin 2,1 miljardin euron rahoituksesta vuosille 2021–2023. Suunnitelma on tärkeä osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, johon luetaan kuuluvaksi myös erilaisia uudistuksia, kuten uusi ilmastolaki ja energiaverotuksen muutokset.

Ohjelma koostuu neljästä pilarista. Näistä vihreän siirtymä saa rahoituskokonaisuudesta puolet ja on metsäteollisuuden kannalta kiinnostavin. Toinen kiinnostava pilari on digitalisaatio. Eri pilareille jakautuva TKI-kokonaisuus on iso noin 700 miljoonalla eurolla. Moni näiden pilareiden teema on metsäteollisuudelle relevantti, mutta lopullinen hyöty alan yrityksille jää vielä auki. Metsäteollisuus on pitänyt esillä ohjelman valmistelussa alan ilmastotiekarttaa, ja korostaa toimeenpanossa yrityslähtöisyyden merkitystä.

Keskeiset innovaatiot ja investoinnit liittyen teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen, fossiilisista polttoaineista irtautumiseen sekä vähäpäästöisiin ratkaisuihin kohdennetaan 60 miljoonaa euroa. Lisäksi keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistävät investoinnit saavat 110 miljoonaa euroa, josta biotalouden osuus on 30 miljoonaa euroa ja akkualan kiertotalousratkaisujen osuus on 30 miljoonaa euroa.

Maankäyttösektorin metsiin kytkeytyvien ilmastotoimenpiteiden rahoitusta nostetaan 10 miljoonalla eurolla. Ohjelmassa korostetaan täsmämetsänhoitoa, joka tarkoittaa muun muassa maaperästä, puustosta ja kasvillisuudesta saatavan tiedon parempaa hyödyntämistä metsänkäsittelyssä.

Ensimmäiset rahoitushaut avataan jo kuluvan vuoden aikana

Ohjelman ensimmäiset uudistukset ja investoinnit käynnistyvät jo tänä vuonna. Suurin osa rahoituksesta kuitenkin kohdistuu vuosille 2022–2023.

Jo syksyllä 2021 on tarkoitus avata yrityksille useita rahoitushakuja. Haut liittyvät muun muassa hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen sekä prosessien suoraan sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen. Myös teollisuuden sivu- ja jätevirtojen, kuten akkujen sekä muiden keskeisten materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä vauhdittavia hakuja avattaneen jo syksyllä.

Lisäksi vuoden 2021 aikana on tarkoitus avata rahoitushakuja veturiyrityshankkeisiin, avainteknologioiden vauhdittamiseen sekä kasvuyritysten innovaatiotoimiin. Jo kesällä 2021 avattaneen veturiyrityksille kaksivaiheinen haastekilpailu.

Yllä mainittua rahoitusta tulevat pääosin myöntämään työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland. Rahoitusta kanavoidaan myös ELY-keskusten ja Energiaviraston kautta.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö julkaisee maankäyttösektorin metsiin kytkeytyvien ilmastotoimenpiteiden rahoitushaun vuoden 2021 loppupuolella. Metsäteollisuus ry informoi jäsenistöä toimialalle kiinnostavien hakujen avautumisesta.