Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä muutosesitys metsätietolakiin. Mikäli esitetty muutos ei mene läpi, on sillä merkittäviä negatiivisia vaikutuksia avoimen metsävaratiedon hyödyntämiseen.

Eduskunnassa on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä hallituksen esitys laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietojenluovutussäännösten muuttamisesta. Muutoksessa esitetään metsätietolakiin poikkeamista tiedonhallintalain 24 §:stä, jossa säädetään tietoaineistojen luovuttamisesta teknisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille.

Metsäteollisuus kannattaa hallituksen esitystä tiedonhallintalain 24 §:stä poikkeamisesta. Mikäli esitetty poikkeus ei mene läpi, edellytykset metsäalan sähköiselle asioinnille heikkenevät merkittävästi, muun muassa Metsään.fi-palvelun datan käytettävyys vaikeutuu. Tiedonhallintalain 24 §:n mukaisten vaatimusten täyttäminen olisi haastavaa kaikille metsäalan toimijoille. Uusien tietojärjestelmien rakentaminen toisi yrityksille merkittäviä lisäkustannuksia.

Metsäala on siirtynyt vahvasti sähköiseen asiointiin. Myös metsäpolitiikka on tukenut sen kehitystä. Julkisista varoista on panostettu paikkatiedon keruuseen ja Metsään.fi -palvelun kehittämiseen. Mikäli Metsään.fi-datan käytettävyys vaikeutuisi, toimittajien motivaatio tietojen ylläpidolle heikkenisi ja metsäalan digitalisaatio ottaisi huomattavasti takapakkia. Samoin metsävaratiedoissa olevat luonto- ja muut erityiskohteet, joita ei muista aineistoista löydy, jäisivät huomioimatta toimenpiteiden toteutuksessa. Ajantasainen paikkatieto ja edellytykset niiden hyödyntämiseen ovat tärkeässä roolissa osana 2020-luvun kestävää metsätaloutta.

Lisätietoja antaa:

Anu Islander

Metsäasiantuntija

040 729 3678