Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi kesällä oikeudellisen selvityksen Suomen kansallisesta yritysvastuulaista. Selvitys konkretisoi, millainen yritysvastuulaki voisi olla Suomessa. Selvitys jättää paljon kysymyksiä auki varsinkin mahdollisen kansallisen lain toimivuudesta ja ennakoitavuudesta. Metsäteollisuus ei pidä kansallisen yritysvastuulain säätämistä tarkoituksenmukaisena.

Ernst & Young Oy on työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta tehnyt oikeudellisen selvityksen koskien yritysvastuulakia Suomessa. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa, millainen yrityksille lainsäädännössä asettava asianmukaisen huolellisuuden velvoite voisi olla Suomessa. Asianmukaisella huolellisuudella tarkoitetaan yrityksen velvollisuutta toimintaan, jolla ehkäistään ihmisoikeus- tai ympäristöriskin toteutuminen.

Selvitys vastaa hallitusohjelmakirjaukseen ”Tehdään selvitys, jonka tavoitteena on yritysvastuulain säätäminen. Laki perustuu yrityksille asetettavaan niin kotimaista kuin ulkomaista toimintaa koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen.”

Selvitys avaa yritysvastuulain mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja, soveltamisalaa sekä valvontaa ja sanktioita. Tarkastelun taustaksi selvitys käy läpi Euroopan unionin sekä eräiden muiden maiden yritysvastuusääntelyä.

Metsäteollisuus on antanut asiaa koskevan lausunnon, jossa korostetaan, että selvitys jättää paljon kysymyksiä auki varsinkin mahdollisen kansallisen lain toimivuudesta ja ennakoitavuudesta. Selvityksessä käydään läpi mahdollisia lainsäädännöllisiä vaihtoehtoja ja kerrotaan esimerkkejä muista maista, mutta analyysi eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta kansalliseen lainsäädäntöön jää puutteelliseksi.

Varsinkaan kansainvälisen oikeuden näkökulmaa ei selvityksessä analysoida tarpeeksi, vaan kansainvälisen oikeuden reunaehdot jäävät edelleen hyvin epäselviksi. Lähtökohtaisesti valtiolla on alueellinen toimivalta, joten valtio ei voi säännellä vapaasti muualla tapahtuvaa toimintaa. Selvityksessä jää myös auki, miten lain noudattamista voisi toimivasti valvoa etenkin kolmansissa maissa. Epäselväksi jää myös, millaisia toimia yrityksiltä edellytettäisiin, ja miten arvioitaisiin, ovatko valitut toimet riittäviä.

Metsäteollisuus ei pidä kansallisen yritysvastuulain säätämistä tarkoituksenmukaisena. Ilman tarkempaa tarkastelua ja vaikutusten arviointia ei selvityksen perusteella ole edellytyksiä tehdä mahdollista päätöstä kansallisen lain eteenpäin viemisestä. Lisäksi asiassa valmistellaan EU-toimia/lainsäädäntöä, joten tästäkään näkökulmasta asian edistäminen kansallisesti ei ole tarkoituksenmukaista.

Metsäteollisuus näkee tärkeänä, että yritykset selvittävät toimintansa ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia ja minimoivat negatiivisia vaikutuksia. Kaikissa asiaan liittyvissä pohdinnoissa on syytä suosia vapaaehtoisiin toimiin perustuvia vaihtoehtoja.

Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista

Metsäteollisuus ry:n lausunto