Ehdotus teollisuuspäästödirektiivin uudistamisesta annetaan näillä näkymin loppuvuonna. Metsäteollisuus suhtautui maalis–huhtikuussa kriittisesti moneen tarkastelussa olevaan vaihtoehtoon komission konsultaatioissa.

Teollisuuspäästödirektiivin tarkoituksena on vähentää teollisuuden aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja tehostamalla ja yhdenmukaistamalla teollisuuden ympäristönsuojeluvaatimuksia. Direktiivi on Suomessa toimeenpantu ympäristönsuojelulailla, ja määrittelee yhdessä toimialakohtaisten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa kuvaavien BAT-päätelmien kanssa ympäristölupiin liittyviä vaatimuksia.

Direktiivipäivityksen vaikutusten arviointi on käynnissä. Uudistuksessa tarkastellaan muun muassa miten päästölainsäädäntö saadaan yhdenmukaiseksi ilmasto-, energia- ja kiertotalouspolitiikkojen kanssa. Vaikutusten arviointiin sisältyy ehdotuksia, jotka toteutuessaan voisivat aiheuttaa päällekkäisyyttä muun lainsäädännön kanssa ja monimutkaistaa ympäristölupaprosessia. Esimerkki tästä olisi kasvihuonekaasupäästöjen sisällyttäminen teollisuuspäästödirektiiviin päästökaupan piirissä oleville laitoksille.

Metsäteollisuuden keskeiset viestit komission konsultaatioissa olivat:

  • Teollisuuspäästödirektiivi (IED) on toiminut hyvin ja päästöt ovat vähentyneet merkittävästi sen avulla
  • Direktiivin pääperiaatetta vaikuttaa paikallisiin päästöihin ei ole syytä muuttaa, eikä päällekkäistä lainsäädäntöä pidä luoda (IED / päästökauppa, kiertotalous)
  • Kasvihuonekaasupäästöjä ei pidä sisällyttää IE-direktiiviin tai BAT-päätelmiin
  • Energiatehokkuudelle tai resurssitehokkuudelle ei pidä antaa sitovia BAT-määräyksiä
  • Teollisuuspäästödirektiivin joustot, kuten paikallisten olosuhteiden ja ristikkäisvaikutusten huomioon ottaminen, sekä mahdollisuus poiketa BAT-päästötasoista on säilytettävä
  • Päästövähennystoimien on oltava kustannustehokkaita verrattuna ympäristöhyötyihin
  • BAT-asiakirjojen valmisteluprosessia ja toimeenpanoa on kehitettävä
  • Investointi- ja toimintaympäristön on oltava ennakoitava
  • Uutta BAT-asiakirjojen valmistelukierrosta ei pidä aloittaa ennen kuin direktiivin päivitys on saatu päätökseen

Metsäteollisuus ry vaikuttaa direktiivin uusimiseen yhteistyössä CEPI:n ja muiden teollisuusliittojen kanssa. CEPI:in on perustettu IED-työryhmä, jonka vetovastuun Metsäteollisuus ry otti.