Metsäteollisuus ry selvitti kesä- ja elokuussa metsäteollisuudelle tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiä teollisuudenalan sidosryhmäyhteistyöstä ja vastuullisuuden toteuttamisesta. Kyselyssä saatiin arvokasta palautetta laajalta joukolta sidosryhmiä. Vastaajat kokivat metsäteollisuuden vuoropuhelun ja yhteistyön sidosryhmien kanssa olevan hyvällä tasolla.

Sidosryhmien näkemyksiä teollisuudenalan sidosryhmäyhteistyöstä ja vastuullisuuden toteuttamisesta selvitettiin haastatteluiden avulla. Kartoituksen toteutti toimeksiannostamme mediatoimisto Voiton tutkimusyksikkö.

Yhteensä 114 henkilöä haastateltiin seuraavista sidosryhmistä: elinkeinoelämä, finanssitoimijat, ympäristö- ja kansalaisjärjestöt, korkeakoulut, koulutus, media, metsäalan organisaatiot, päättäjät, tutkimuslaitokset, työntekijäliitot, viranomaistahot. Vastaajat edustivat yhteensä 99 eri organisaatiota. Vastausprosentti oli 73, jota voidaan pitää erittäin hyvänä.

Kartoituksen tuloksia tullaan hyödyntämään toiminnan kehittämisessä ja myöhemmin syksyllä julkaistavassa metsäteollisuuden omaehtoisten vastuullisuussitoumusten väliraportissa.

Metsäteollisuuden sidosryhmäyhteistyö sai kiitosta. Vuoropuhelu ja yhteistyö on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Enemmistö vastaajista kokee, että metsäteollisuus viestii jo nyt aktiivisesti heidän kanssaan ja yhteistyö sujuu. Metsäteollisuutta kuvattiin myös ammattimaisena ja asiantuntevana. Vuoropuheluun, ja myös toimintaan/yhteistyöhön toivottiin jatkossa silti lisää aktiivisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä monipuolisia vuorovaikutuksen muotoja ja kanavia. Myös kuuntelun tärkeyttä tuotiin esiin.

Eri vastuullisuusteemoista metsäteollisuus on onnistunut vastaajien arvioiden mukaan parhaiten toteuttamaan työtyöturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä ja arvonlisän tuottamista kansantalouteen. Eniten parantamista on vastaajien mielestä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.

Tulevaisuudessa metsäteollisuuden tärkeimmiksi rooleiksi koettiin ilmastonmuutoksen torjunta, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ympäristö- ja ilmastoystävällisten tuotteiden tarjoaminen ja arvonlisän tuottaminen kansantalouteen.