Komissio julkaisi vuonna 2019 tiedonannon toimista, joilla EU tavoittelee globaalin metsäkadon ehkäisyä. Toimenpiteitä on luvattu vuoden 2021 kesään mennessä.

Komissiolla on parhaillaan käynnissä kaksi konsultaatiota, joista toinen käsittelee metsäkadon vastaisia toimia (auki 10.12. asti) ja toinen EU:n puutavara-asetusta ja FLEGT-lupajärjestelmää (auki 26.11. asti). Sekä puutavara-asetus että FLEGT-lupajärjestelmä koskevat EU:n markkinoille asetettavan puun laillisuutta.

Euroopan parlamentti (EP) vaatii komissiota esittämään lainsäädännöllistä kehystä globaalin metsäkadon torjumiseksi. Tuotteiden, kuten naudanlihan, kahvin, kaakaon, palmuöljyn ja soijan tuontia EU-markkinoille olisi parlamentin mukaan voitava rajoittaa, jos niiden tuotanto aiheuttaa metsäkatoa. Parlamentti muun muassa vaatii sitovaa asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) -lainsäädäntöä metsäkatoa koskien. Samassa yhteydessä parlamentti nostaa esiin myös ihmisoikeuskysymykset. EP esittää, että EU:n puutavara-asetus integroitaisiin osaksi metsäkatoa koskevaa lainsäädäntöä kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen.

Metsäteollisuuden näkökulmasta EU:n puutavara-asetus on toiminut varsin hyvin. Sen yleistä sisältöä ei tarvitse muuttaa, mutta tuotelistaa tulisi laajentaa. Metsäteollisuus korostaa EU:n puutavara-asetuksen pysymistä itsenäisenä lainsäädäntönään puutavaran laillisuuden takaajana. Lisäksi yrityksillä pitää olla jatkossakin mahdollisuus rakentaa puun alkuperän hallintaa koskeva due diligence -järjestelmä omista lähtökohdistaan lainsäädännön vaatimukset täyttäen.

Toimia metsäkadon vähentämiseksi tulee kuitenkin vahvistaa. On tärkeää muistaa, että toimet, joita EU edellyttää kolmansilta mailta, koskevat myös EU:n jäsenvaltioita. Metsäkadon ehkäisyn rinnalla on tärkeää edistää metsien kestävää käyttöä, nopeaa ja laadukasta uudistamista sekä metsitystä niin EU:ssa kuin EU:n kumppanimaissa. Kolmansien maiden metsälainsäädännön ja metsähallinnon kehittämistä voidaan tukea EU:n FLEGT-politiikan kautta. Lainsäädännön lisäksi vapaaehtoisilla sertifiointijärjestelmillä on tärkeä rooli metsäkadon ehkäisyssä. Metsäteollisuus muistuttaa, että suomalaisen metsäteollisuuden puunhankinta ei aiheuta metsäkatoa.

Metsäteollisuus ry vastaa komission käynnissä oleviin konsultaatioihin sekä jatkaa kiinteää yhteistyötä erityisesti CEPIn, CEI-Bois’n ja SFIF:n sekä kansallisesti maa- ja metsätalousministeriön ja MTK:n kanssa.