Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yhä enemmän esillä julkisessa keskustelussa. Samaan aikaan uudistetaan myös siihen liittyvää sääntelyä.

Ympäristöministeriö käynnisti kuluvan vuoden alussa hallitusohjelman mukaisesti luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen. Kyse on laajasta kokonaisuudesta, jossa luonnonsuojelulain uudistuksen lisäksi laaditaan laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta sekä arvioidaan ekologisten kompensaatioiden sisällyttämistä lainsäädäntöön. Ekologisilla kompensaatioilla tarkoitetaan menettelyä, jossa esimerkiksi jonkin hankkeen aiheuttama luontoarvon heikennys korvataan parantamalla luontoarvon tilaa toisaalla.

Luonnonsuojelulakia sovelletaan luonnon ja maiseman suojeluun ja hoitoon. Tällä hetkellä luonnonsuojelulaki näyttäytyy metsätalouden toimijoille etenkin silloin, kun turvataan erityistä suojelua vaativien lajien esiintymispaikkoja sekä laissa määriteltyjä elinympäristöjä eli luontotyyppejä. Suojelupäätökset perustuvat liito-oravaa lukuun ottamatta viranomaisen rajauspäätöksiin ja maanomistajan korvauskäytäntöihin. Tuotantolaitosten osalta luonnonsuojelulain vaatimukset voivat nousta esille etenkin, kun toimintaa perustetaan uudelle paikalle tai olemassa olevaa tehdasaluetta laajennetaan.

Ympäristöhallinto ja luontojärjestöt haluavat lisätä luonnonsuojelulain painoarvoa. Esillä on ollut esimerkiksi lain vaikuttavuuden lisääminen talouskäytössä olevilla alueilla siten, että lajien ja luontotyyppien turvaa parannetaan. Metsäteollisuuden näkemyksen mukaan nykyinen luonnonsuojelulaki on menettelyiltään selkeä, eikä lain haluta laajentuvan metsälain tontille.

Metsäteollisuudelle ekologiset kompensaatiot voisivat tuoda uudenlaisen mahdollisuuden saada hankkeelle poikkeuslupa erityisestä luontoarvosta huolimatta. Uhka ekologisissa kompensaatioissa on, että ne laajennettaisiin koskemaan muitakin kuin isoja, luvitettavia rakennus- ja infrahankkeita.

Metsäteollisuus ry:llä on edustus uudistuksen ohjausryhmässä ja luonnonsuojelulain muutoksia valmistelevassa projektiryhmässä. Ryhmä on käynyt teemoittain läpi luonnonsuojelulain kehittämistarpeet ja siirtyy syksyllä varsinaisten pykälien muotoiluun. Metsäala tekee tiivistä yhteistyötä torjuakseen metsätalouden harjoittamista vaikeuttavan lisäsääntelyn. Hallituksen esitys luonnonsuojelulaista on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2021.

LISÄTIETOJA ANTAA

Tiina Vuoristo

Päällikkö, Kestävä kehitys

040 542 5365