Säädösluonnos sisältää uusiutuvan energian direktiiviä (REDII) täydentävät toimintaohjeet koskien metsäbiomassan kestävyyden osoittamista. Metsäteollisuus ry valmistelee vastaukset konsultaatioon kiinteässä yhteistyössä jäsenyritysten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Euroopan komissio on julkaissut luonnoksensa REDII:n täytäntöönpanosäädökseksi. Säädös sisältää direktiiviä täydentävät toimintaohjeet koskien metsäbiomassan kestävyyden osoittamista. Säädöksen pitäisi ohjeistaa jäsenmaita ja toimijoita kriteerien noudattamisen osoittamisessa eikä, kuten komission nyt esittämä luonnos, luoda uusia kriteerejä direktiivissä sovitun päälle.

REDII sisältää kaksitasoisen (ns. riskiperusteisen) lähestymistavan metsäbiomassan kestävyyden arvioimiseen. Tarkastelu aloitetaan maatasolta. Jos maatason lainsäädäntö ei täytä kriteerien vaatimuksia, on toimijan arvioitava kestävyyttä puunhankinta-alueella. Komission säädösesitys koskee sekä maa- että puunhankinta-alueen kriteerejä. Direktiivi tuli voimaan vuoden 2018 lopulla, ja sen toimeenpano on parhaillaan käynnissä.

Metsäteollisuus ry laatii vastaukset konsultaatioon kiinteässä yhteistyössä jäsenyritysten ja kansallisten sidosryhmien kanssa. Kannustamme jäsenyrityksiä vastaamaan säädöstä koskevaan kyselyyn tästä linkistä. Komissio pyytää kommentteja säädösluonnokseen 28.4. mennessä.