FSC:n metsänhoidon standardineuvottelut on saatu päätökseen viiden vuoden prosessin jälkeen. Standardi on lähetetty hyväksyttäväksi kansainväliselle FSC:lle.

FSC-standardi on päivitetty vastaamaan kansainvälisen standardin vaatimustasoa. Tämä muuttaa muun muassa standardin rakennetta. Mikäli kansallista ratkaisua ei olisi saavutettu, olisi standardiprosessi siirtynyt kokonaisuudessaan kansainvälisen FSC:n haltuun.

Hyväksyntäprosessissa kestää arviolta noin vuoden. Arvioinnin aikana kansainvälinen FSC saattaa vielä pyytää täsmennyksiä joihinkin vaatimuksiin. Kansainvälisen hyväksynnän jälkeen alkaa minimissään kolmen kuukauden sopeutumisaika ennen kuin uusi standardi astuu voimaan.

Keskeiset muutokset standardissa koskevat erityisesti ympäristövaatimuksia. Muun muassa säästöpuiden määrää on lisätty ja pesimäaikaisia hakkuita rajattu nykyisestä. Tulkinnanvaraisia indikaattoreita on pyritty täsmentämään. Esimerkiksi luontokohteiden suojavyöhykkeisiin on asetettu tarkat metrimäärät, ja niiden painotusta on lisätty ekologisesti tärkeimmille kohteille. Uusi standardi suhtautuu nykyistä sallivammin esimerkiksi tuhkalannoitukseen.

Standardi ottaa aiempaa paremmin huomioon talousmetsien luonnonhoidon pitkäaikaiset vaikutukset. FSC:n edellyttämien luonnonhoitotoimien avulla saavutetut hyvät tulokset eivät saa johtaa siihen, että metsien käyttöä rajoitetaan.

Saamelaisten kotiseutualueella standardi edellyttää metsätaloudelle alkuperäiskansan ennakkosuostumuksen kansainvälisen vaatimustason mukaisesti. Myös muulla sidosryhmien osallistamisella sekä tiedon avoimuudella on keskeinen rooli FSC-maailmassa, mikä näkyy myös standardissa. Nämä velvoitteet voidaan hoitaa pitkälti ryhmäsertifioinnin kautta.

Standardiesitykseen voi tutustua FSC Suomen sivuilla.