Euroopan parlamentti äänesti kesäkuun alussa EU:n biodiversiteettistrategiasta ja hyväksyi strategialle esitetyn tavoitetason. Parlamentin mietintö ei ole sitova, mutta siitä selviää millaisia luonnon monimuotoisuutta koskevia toimia parlamentti toivoo komissiolta. Jäsenvaltiot antoivat kantansa jo viime vuonna.

Kesäkuun alun täysistunnossa Euroopan parlamentti antoi tukensa EU:n biodiversiteettistrategian tavoitetasolle. Parlamentin mukaan 30 % EU:n maa- ja merialueista on suojeltava ja 10% on suojeltava tiukasti. Parlamentti myös toistaa aiemman kantansa siitä, että 30 % EU:n pinta-alasta on ennallistettava. Parlamentin mietintö ei ole sitova, mutta se osaltaan ohjaa komission jatkotyötä toimeenpantaessa biodiversiteettistrategiaa.

Parlamentin kannassa on toiveita ja vaatimuksia komission suuntaan. Komissiota vaaditaan esittämään vuoteen 2022 mennessä ehdotus biodiversiteettilaiksi, johon tulisi sisällyttää tavoitteita vuosille 2030 ja 2050. Komissiolta halutaan myös esitykset maaperädirektiiviksi, uusiutuvan energian direktiiviksi ja ennallistamissuunnitelmaksi.

Parlamentin mietintö on monin tavoin epäjohdonmukainen kokonaisuus, jossa näkyvät parlamentin sisäiset ristiriidat muun muassa metsäasioissa. Mietinnössä ympäristövaliokunnan rajoituslähtöisyys ja kriittinen suhtautuminen metsien talouskäyttöä kohtaan yhdistyy sekavalla tavalla maatalousvaliokunnan huomattavasti tasapainoisempaan suhtautumiseen.

Metsäteollisuuden näkökulmasta on hyvä, että kaikki maatalousvaliokunnan esittämät muutosehdotukset hyväksyttiin äänestyksessä. Äänestyksessä hyväksyttiin esimerkiksi muutosehdotus, jonka mukaan bio- ja metsätalous ovat hyödyllisiä ilmastolle ja monimuotoisuudelle. Mietintö sisältää silti myös erittäin kriittisiä kirjauksia metsätaloudesta: todetaan esimerkiksi, että metsätalous, avohakkuut ja vanhojen metsien väheneminen ovat haitallista lajeille. Sekä vaatimus uudesta määritelmästä kestävälle metsänhoidolle että siihen sisällytettävät luonnon monimuotoisuutta koskevat indikaattorit kaatuivat äänestyksessä.

Mietintö heijastaa parlamentin vahvaa jakautumista metsäasioissa. Seuraavaksi komissio jatkaa biodiversiteettistrategian sisältyvien toimenpiteiden valmistelua. Jää nähtäväksi, minkä painoarvon parlamentin mietintö saa.