Euroopan unionin ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius vieraili Suomessa komissaari Jutta Urpilaisen kutsumana. Vierailun aikana komissaari tutustui sekä vuoden 2021 ympäristökaupunki Lahteen että suomalaiseen metsäsektoriin. Metsäteollisuus ry osallistui sekä metsäretkeilylle että tutustutti komissaarin yhdessä Versowoodin kanssa suomalaiseen metsäteollisuuteen.

Metsäkohteilla komissaari Sinkevičius tutustui vapaaehtoiseen METSO-suojeluun, lehdoissa toteutettuun luonnonhoitoon sekä harvennushakkuisiin. Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Kari T. Korhonen toi esitelmässään esiin valtakunnan metsien inventoinnin merkitystä ja MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen metsänomistajien toimia ja tavoitteita.

”Avohakkuita tulisi minimoida”

Keskusteluissa komissaari Sinkevičius painotti EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanon merkitystä sekä EU:n metsästrategian päivitystä. Hän totesi metsäluonnon monimuotoisuuden ja siihen liittyvien toimien olevan merkittävässä roolissa uudessa metsästrategiassa. Sinkevičius esitti komission näkemyksen, jonka mukaan avohakkuita tulisi luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi minimoida osana siirtymää kohti close-to-nature -metsätaloutta. Hän painotti, että tulevien päätösten ja suositusten on perustuttava tutkimustietoon.

Sinkevičius tiedusteli PEFC-metsäsertifiointia koskevan ELY-keskusten raportin sisältöä todeten, että komissio ei kritisoi PEFC:tä. Komissio kuitenkin haluaa tarkastella eri maista tulevia metsiä koskevia viestejä. Komissiossa käydään parhaillaan keskustelua siitä, missä määrin sertifioinnilla voidaan osoittaa EU-lainsäädännön metsiin liittyvien vaatimusten täyttyminen. Hän totesi myös vapaaehtoisen suojelun merkityksen luonnon monimuotoisuuden edistämisen työkaluna.

Puupohjaisilla tuotteilla tärkeä rooli tavoiteltaessa EU:n Green Dealin kirjauksia

Versowoodilla käydyssä keskustelussa nousi esiin päästöjen vähentämisen merkitys ja puupohjaisten tuotteiden rooli tavoiteltaessa EU:n Green Dealin kirjauksia. Komissaari huomioi puupohjaisten tuotteiden globaalien markkinoiden kasvun ja muistutti, ettei EU-toimien tulisi johtaa puuntuotannon tai metsäteollisuuden siirtymiseen EU:n ulkopuolelle. Vierumäellä puhuttiin myös

metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle sekä EU:n metsiä koskevien politiikkojen päällekkäisyyden ja lisäbyrokratian välttämisestä ja teollisuuden toimintaympäristön ennakoitavuudesta.

Tiiviin metsäpäivän päätteeksi komissaari totesi saaneensa laajan kuvan suomalaisesta metsäsektorista, metsäteollisuuden ratkaisuista ja niistä toimista, joita arjen metsätaloudessa tehdään. Median haastatteluissa hän korosti metsäsektorin kaipaamaa ennustettavuutta ja johdonmukaisuutta EU:n metsiin liittyvissä aloitteissa.

"Metsäteollisuudella on hyviä ajatuksia, joista löytyy yhteisiä ratkaisuja", Sinkevičius muistutti. Matkan aikana komissaari twiittasi aktiivisesti metsistä ja niiden terveydestä sekä luonnon monimuotoisuudesta, mutta ei valitettavasti sanallakaan puupohjaista biotaloutta.

Vierailunsa toisena päivänä komissaari Sinkevičius tapasi maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän, ympäristöministeri Krista Mikkosen sekä pääministeri Sanna Marinin. Vierailu päättyi keskusteluun ELY:n, SYKE:n, Suomen luonnonsuojeluliiton sekä Jyväskylän yliopiston edustajien kanssa. Metsäteollisuudella ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa kyseiseen tapaamiseen, joka oli tullut komissaarin omasta toiveesta.

Komissaari Sinkevičius (toinen oikealta) tutustui vierailullaan metsäteollisuuteen. Maskien takana myös (kuvassa oikealta) Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra, komissaari Jutta Urpilainen ja Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.