EU ja Iso-Britannia saivat perustettua uuden laaja-alaisen yhteistyösuhteen ennen Britannian EU-eron siirtymäkauden päättymistä vuoden 2020 lopussa. Kauppa- ja yhteistyösopimus tehtiin aikapaineen vuoksi vain EU:n puolesta ja sitä on sovellettu väliaikaisesti 1. tammikuuta 2021 alkaen. Sopimuksen lopullinen voimaantulo vaatii Euroopan parlamentin hyväksynnän 28. helmikuuta mennessä.  

EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimus (TCA) luo osapuolten välille kattavan uuden suhteen. Toisin kuin EU-erosopimus, TCA on nimenomaan kansainvälinen sopimus. Se kunnioittaa molempien osapuolten itsenäistä ja riippumatonta asemaa eikä sen tulkinnassa ole velvollisuutta ottaa huomioon kummankaan osapuolen lainsäädäntöä tai tuomioistuinten ratkaisuja.

TCA:n laajin osa koskee kauppaa ja kattaa vapaakauppasopimuksiin tyypillisesti sisältyviä aiheita kuten tavaroiden ja palvelujen kauppaa, investointeja, julkisia hankintoja, tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja kestävää kehitystä.

TCA:ssa sovittiin tullittomasta ja ilman kiintiöitä käytävästä tavarakaupasta. Näin metsäteollisuudessa vältetään esimerkiksi vaneria ja LVL:ää uhanneet tullit. Etuuksien hyödyntäminen edellyttää, että tuotteet täyttävät sopimuksen alkuperäsäännöt. Suomalaisten metsäteollisuuden tuotteiden kohdalla alkuperä ei ole ongelma kauppasopimusten hyödyntämisessä, koska raaka-aineemme on pitkälti kotimaista ja muualta tuodun raaka-aineen osuus tuotteiden arvosta on pieni tai sitä käsitellään riittävästi ennen vientiä.

TCA:lla luodaan edellytyksiä EU:n ja Iso-Britannian väliselle kaupankäynnille mutta se ei korvaa EU:n sisämarkkinoita: tavaroiden, palvelujen, ihmisten ja pääomien 'vapaa liikkuvuus' EU:n ja Britannian välillä loppui vuodenvaihteessa. Siksi EU:n tulli- ja muun lainsäädännön mukaisia tarkastuksia ja muodollisuuksia alettiin soveltaa vuoden 2021 alussa kaikkiin tavaroihin, jotka saapuvat EU:hun Britanniasta tai poistuvat EU:sta Britanniaan.

Tullirajan tuomat menettelyt eivät kuitenkaan koske tavarakauppaa EU:n ja Pohjois-Irlannin välillä. Pohjois-Irlannin asema määriteltiin jo erosopimuksessa, jossa luotiin tulli- ja sääntelyraja Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin välille Irlanninmereen. Iso-Britanniasta Pohjois-Irlantiin saapuvat tavarat ovat siis tuontitavaraa. Palvelujen osalta Pohjois-Irlanti kuuluu kuitenkin Iso-Britannian sääntöjen piiriin.  

TCA on yli tuhatsivuinen sopimus, jossa luotiin myös massiivinen sopimuksen hallinnointikoneisto sekä erilaisia riitojenratkaisumenettelyjä. Lisäksi osapuolet voivat vakavien ongelmien ilmetessä ottaa käyttöön suojatoimia, esimerkiksi tulleja. Ja tasapuolisista toimintaedellytyksistä lipsuttaessa voi osapuoli keskeyttää velvoitteidensa noudattamisen. Erosopimuksesta ja uudesta TCA:sta huolimatta Britannian EU-ero tulee aiheuttamaan työtä jatkossakin.

Tiivistä englanninkielistä materiaalia: