EU:ssa on tällä hetkellä valmistelussa kaksi metsiin ja metsien talouskäyttöön vaikuttavaa strategiaa, EU-laajuinen biodiversiteettistrategia sekä EU:n yhteinen metsästrategia. Molempien strategioiden valmistelussa on vaarana, että metsät nähdään vain luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjinä ja hiilinieluina, jolloin kestävän metsätalouden rooli jää taka-alalle.

Euroopan unionin biodiversiteettistrategia

Euroopan komissio julkaisi 20.5.2020 Euroopan unionin biodiversiteettistrategian. Strategia asettaa kunnianhimoisia tavoitteita luonnon suojelulle ja ennallistamiselle sekä esittää toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Euroopan laajuisesti suojelun piiriin ehdotetaan saatettavan 30 prosenttia sekä maa- että merialueista. Suojelualueista kolmannes olisi tuotava tiukan suojelun piiriin. Lisäksi komissio esittää primääri- ja vanhojen metsien sekä turvemaiden ja kosteikkojen suojelua.

Useat strategiassa esitetyt toimenpiteet vaikuttavat metsiin ja metsätalouteen. Biodiversiteettistrategiassa on huomioitu pääasiassa ekologinen kestävyys, esitettyjen toimenpiteiden sosiaalisia tai taloudellisia vaikutuksia ei ole riittävästi huomioitu eikä arvioitu.

Biodiversiteettistrategia on kansallisesti ympäristöministeriön vastuulla. Neuvoston päätelmät hyväksytään jäsenvaltioiden ympäristöministereistä koostuvassa ympäristöneuvostossa mahdollisesti lokakuussa 2020. Neuvoston päätelmillä jäsenvaltiot vaikuttavat biodiversiteettistrategian jalkauttamiseen ja jatkotoimenpiteisiin.

Metsäteollisuus ry jatkaa vaikuttamistyötä sekä kansallisesti että EU-tasolla tavoitteena se, että biodiversiteettistrategian toimenpiteet eivät uhkaa kestävää metsänhoitoa tai metsäteollisuuden puun saatavuutta ja käyttöä. Metsäteollisuuden huolet on monelta osin huomioitu kesällä linjatussa Suomen kansallisessa kannassa.

Euroopan unionin metsästrategia

Neuvoston päätelmiä laaditaan myös tulevasta EU:n metsästrategiasta. Tämä tapahtuu maatalousministerien alaisuudessa.  Päätelmät laaditaan samanaikaisesti biodiversiteettistrategian päätelmien kanssa koherenssin ylläpitämiseksi. Näin jäsenmaat vaikuttavat komission luonnostelemaan metsästrategiaan, joka on määrä julkaista vuoden 2021 alussa.

Metsästrategian tiekartasta on suunnitteilla julkinen kuuleminen. Komissio on tähän asti valmistellut uutta metsästrategiaa ottamatta jäsenmaita ja sidosryhmiä mukaan. Myös metsästrategiassa on vaarana, että metsät nähdään vain luonnon monimuotoisuuskeitaina ja hiilinieluina, ja metsätalouden rooli Vihreän kasvun ohjelman (Green Deal) tavoitteiden mahdollistajana sivuutetaan.

Euroopan parlamentti (EP) puolestaan äänestää lokakuun täysistunnossa Petri Sarvamaan metsästrategiamietinnöstä The European Forest Strategy – The Way Forward. Mietinnön avulla EP haluaa vaikuttaa uuden metsästrategian sisältöön. Metsäteollisuus pitää mietinnön sisältöä tasapainoisena kompromissina, joka huomioi metsien taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden. On tärkeää, ettei täysistunnossa horjuteta tätä tasapainoa ristiriitaisilla muutosehdotuksilla. Eurooppalaiset metsäjärjestöt välittävät tätä viestiä yhteisrintamassa europarlamentaarikoille.

Metsäteollisuus ry on tehnyt läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin vaikuttajien kanssa sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa metsästrategiaa koskien. Lisäksi pidämme yhteyttä komission strategiaa valmisteleviin virkamiehiin.

Lisätietoja:

Tuomas Nirkkonen

Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö

045 678 3097