Lähikuvaa kuusesta

Metsien suojelupinta-ala kasvaa

Suomen metsien suojeluaste on Euroopan kärjessä. Suomessa on suojeltu tiukasti yli 2 milj. hehtaaria eli 9 % Suomen metsien pinta-alasta.

Suojellut metsät keskittyvät Pohjois-Suomeen, jossa on suojeltu tiukasti peräti 15,8 % alueen metsistä. Etelä-Suomessa vastaava luku on 2,3 %.

Etelä-Suomen metsien suojelua on mahdollista kehittää. Monimuotoisuuden turvaamisessa erityisen tärkeitä ovat tietyt metsien rakennepiirteet, kuten lahopuu, palanut puu sekä järeät haavat ja jalot lehtipuut. Etelä-Suomessa harvinaisia tai harvinaistuneita metsäelinympäristöjä ovat mm. lehdot, korvet, harjujen paahderinteet, tulvametsät ja metsäluhdat.

Vapaaehtoiset keinot käyttöön monimuotoisuuden suojelussa

Metsäteollisuus kannattaa METSO-toimintaohjelmassa kehitettyjen vapaaehtoisten keinojen käyttöä metsien monimuotoisuuden suojelussa. Vapaaehtoisin keinoin voidaan suojella monimuotoisuutta sekä ekologisesti että taloudellisesti tehokkaasti.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toteuttaminen alkoi vuonna 2008. METSO-ohjelman tavoitteena on suojella pysyvästi 96 000 hehtaaria monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsäalueita sekä saada 82 000 hehtaaria määräaikaisen suojelun ja luonnonhoitohankkeiden piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Tarkoituksena on laajentaa nykyistä suojelualueverkkoa, lisätä sen kytkeytyneisyyttä sekä kehittää talousmetsien luonnonhoitoa. Suojelu perustuu aina metsänomistajan vapaaehtoisuuteen. Kohteita voidaan ostaa myös valtion omistukseen suojelualueiksi.

METSO-kohteille on kehitetty luonnontieteelliset valintaperusteet. Valintaperusteet mahdollistavat erilaisten kohteiden tarjoamisen METSO-ohjelmaan, mutta ne eivät ole luonteeltaan määrääviä, vaan vapaaehtoiseen suojeluun kannustavia.

On tärkeää, että METSO-ohjelman rahoitus ja ohjelman toteutukseen varatut henkilöresurssit ovat sellaisella tasolla, että ohjelman pinta-alatavoitteet toteutuvat 2025 mennessä. Metsäteollisuus on useaan otteeseen vedonnut yhdessä laajan metsä- ja luontoalan toimijajoukon kanssa METSO:n resurssien puolesta.

Lisätietoja antaa

Tiina Vuoristo

Päällikkö, Kestävä kehitys

040 542 5365