Toimenpide: säästöpuiden jättäminen

Hakkuun yhteydessä jätetään osa puista korjaamatta niin sanotuiksi säästöpuiksi. Säästöpuut lisäävät metsän monimuotoisuutta jo eläessään ja kuollessaan niistä muodostuu arvokasta lahopuuta.

Säästöpuiksi valitaan mieluiten luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita, mutta taloudellisesti vähäarvoisia puita, kuten haapoja, raitoja tai jaloja lehtipuita. Jos mahdollista, säästöpuut jätetään ryhmiin. Ne kannattaa sijoittaa esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen tai vesistöjen suojavyöhykkeiden yhteyteen muodostamaan metsien monimuotoisuuskeskittymiä.