Metsän läpi siintää järvi

EU:n lintu- ja luontodirektiivin toimeenpanoa tehostetaan

Komissio julkaisi vuoden 2016 lopulla EU:n lintu- ja luontodirektiivien toimivuuden ja tehokkuuden arvioinnin, jonka mukaan direktiivit palvelevat edelleen tarkoitustaan lajien ja elinympäristöjen suojelun ja kestävän käytön osalta. Direktiivien toimeenpanoa olisi kuitenkin tehostettava, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Tätä varten komissio julkaisi huhtikuussa 2017 toimintasuunnitelman ”An Action Plan for nature, people and the economy”.

Vuonna 1979 hyväksytty EU:n lintudirektiivi ja vuonna 1992 hyväksytty luontodirektiivi ovat Euroopan unionin tärkeimmät luonnonsuojelusäädökset. Luontodirektiivi koskee Euroopan 1000 luonnonvaraista eläin- ja kasvilajia sekä 230 luontotyyppiä, ja sen tavoitteena on säilyttää tai saattaa ennalleen EU:n tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelun taso. Lintudirektiivin tavoitteena on ylläpitää kaikkien EU:n luonnonvaraisten lintulajien kannat riittävällä tasolla.

Direktiivien mukaan EU:n jäsenvaltiot ovat velvollisia perustamaan suojelujärjestelmiä ja -alueita, jotka muodostavat Euroopan laajuisen Natura 2000 -suojelualueiden verkoston. Verkosto kattaa tällä hetkellä noin 18 prosenttia EU:n maa-alueesta.

Komission keväällä 2017 julkaisema lintu- ja luontodirektiivejä koskeva toimintasuunnitelma ”An Action Plan for nature, people and the economy” koostuu neljästä painopistealueesta, joiden alla on useita tarkempia toimenpiteitä. Toimenpiteiden toteuttamisessa korostuu yhteistyö komission, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välillä.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on tuottaa parempaa ohjeistusta ja siten lisätä tietotasoa kaikilla portailla sekä löytää yhteensopivuus sosioekonomisten tavoitteiden kanssa. Komissiolta on odotettavissa joukko tietopaketteja ja ohjeistuksia muun muassa lajien suojelusta ja ekosysteemipalveluiden liittämisestä osaksi päätöksentekoa. Eri sektorit saavat lisäksi spesifisiä toimintaohjeita. Toisena painopisteenä on lainsäädännön tehokkaampi toimeenpano ja eritysesti Natura 2000 -verkoston loppuun saattaminen. Olemassa olevan Natura 2000 -ohjelman hoitoon on myös tarkoitus panostaa nykyistä enemmän. Viestinnällä katsotaan olevan merkittävä rooli direktiivien nykyistä paremmassa toimeenpanossa.

Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että EU:ssa on jatkossakin jonkinasteinen yhteinen luonnonsuojelun säädöskehikko. Lainsäädännön tulee kuitenkin mahdollistaa nykyistä huomattavasti laajempi kansallinen liikkumavara ottaen huomioon kansalliset ja paikalliset olosuhteet. Luonnonsuojelusäädösten toimeenpano vaikuttaa merkittävästi metsäsektorin taloudelliseen toimintaan, ja toimeenpanossa onkin tärkeää ottaa aina huomioon kustannukset suhteessa saavutettuihin hyötyihin lajien ja luontotyyppien suojelussa.

Lisätietoja antaa

Karoliina Niemi

Metsäjohtaja

050 567 9093