Metsävaratiedot avain metsäalan digitalisaatioon

Metsänhoito- ja puukauppapalveluja markkinoivien tahojen pitää entistä paremmin tavoittaa metsänomistajat, joiden metsissä on toimenpidekohteita.

Metsävaratieto on julkisin varoin kerättyä paikkatietoa metsästä ja puustosta. Metsäkeskuksen ylläpitämät metsävaratiedot tulivat avoimiksi 1.3.2018 metsätietolain muutoksen myötä. Tietojen avoimuus antaa mahdollisuuksia laajalle tietojen hyödyntämiselle ja kehittyvä tiedonkäsittely ja analytiikka tarjoavat valtavasti uusia mahdollisuuksia. Se sisältää myös tiedot metsänhoitotöitä ja hakkuita koskevista toimenpide-esityksistä. Tyypillisiä toimenpide-ehdotuksia ovat esimerkiksi taimien istutus, taimikon hoitotyöt, metsikön harvennushakkuu ja uudistushakkuu ja ojien kunnostus.

Suomen Metsäkeskus tuottaa metsävaratietoa yksityismetsistä kahdessa vaiheessa: ensin tieto kerätään ruutumuotoisena hilatietona (16×16 metrin kokoiset ruudut), josta sitten tuotetaan metsävaratieto maastossa havaittaville metsikkökuvioille. Hilatieto ei ole yhtä havainnollista kuin kuviotieto ja siitä puuttuvat toimenpide-ehdotukset sekä monimuotoisuutta koskeva tieto. Metsäkeskus laatii toimenpide-ehdotukset julkisin varoin tuotetun metsävaratiedon osalta. Kuviotietoa tarvitsevat kaikki toimijat ja metsänomistajat, ja se muodostaa heidän välilleen yhteisen kielen.

Markkinointia varten tarvitaan metsänomistajan osoite

Metsäpalvelujen tehokasta markkinointia varten tarvitaan tietoa missä ja kenellä on metsänhoitokohteita.

Markkinoinnin tarkoituksena on saada yhteys metsänomistajiin ja tarjota palveluja. Metsänomistaja päättää itse jatkotoimista, esimerkiksi metsänhoitotöiden toteuttamisesta tai puukaupan solmimisesta.

Markkinoiden toimivuuden kannalta on olennaista, että kaikki palveluntarjoajat ovat tasapuolisessa asemassa ja voivat hyödyntää samaa tietopohjaa.

Metsävaratiedon tehokas hyödyntäminen tuo Suomelle kilpailuetua

Avoimet metsävaratiedot kehittävät puukauppaa ja metsäpalvelumarkkinoita. Sekä metsänomistaja että metsäteollisuus hyötyvät, kun puukauppa sujuu ja metsien hoito tehostuu. Myös luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen on entistä paremmat edellytykset.

Hyödyntämällä metsävaratietoa tehokkaammin voidaan osaltaan kompensoida pirstoutuneen metsien omistusrakenteen aiheuttamaa tehottomuutta. Jos esimerkiksi työkohteiden välistä edestakaista liikkumista ja koneiden siirtelyä voidaan vähentää, saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä metsänhoidossa että puun korjuussa.

Julkisin varoin tuotettu metsävaratieto tulee nähdä strategisena tietovarantona, jonka avulla parannetaan suomalaisen metsäsektorin kilpailukykyä. On perusteltua hyödyntää yhteiskunnan varoin kerättyä tietopohjaa mahdollisimman tehokkaasti ja parantaa edelleen metsävaratiedon tarkkuutta ja ajantasaisuutta.

Lisätietoja antaa

Anu Islander

Metsäasiantuntija

040 729 3678