Metsäteollisuus tarvitsee puuraaka-ainetta tasaisesti

Suomalaisen metsäpolitiikan päätavoitteena tulee olla metsistä saatavan hyvinvoinnin kasvattaminen ja kestävien hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen. On tärkeää lisätä metsien kasvua, jotta varmistetaan puun riittävyys kasvavaan tarpeeseen sekä jalostukseen että energiakäyttöön.

Puutuotannollisesti kestävä hakkuutaso on 84 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Vuonna 2018 runkopuuta hakattiin 76 miljoonaa kuutiometriä, josta teollisuuden käyttöön meni 64,5 miljoonaa kuutiota. Energiakäyttöön eli polttopuuksi ja metsähakkeeksi runkopuuta korjattiin 11,5 miljoonaa kuutiota. Suurimmat hakkuiden lisäysmahdollisuudet ovat etenkin Pohjois-Suomessa.

Puunhuollon turvaamiseksi tarvitaan puun markkinoilletuloa edistävää metsäpolitiikkaa, metsänomistajien aktivisuutta lisäävää neuvontaa ja metsäpalvelujen markkinointia sekä kaikkien alan toimijoiden yhteistä tahtoa puuhuollon parantamiseen. Metsävaratiedon hyödyntäminen ja uudet sähköiset palvelut tarjoavat uusia toimintamalleja metsäomaisuuden hoitoon.

Maamme noin 620 000 metsänomistajaa (yli 2 hehtaarin tilat) ovat avainasemassa metsäteollisuuden puuhuollon turvaajina. Yli 70 prosenttia teollisuuden tarvitsemasta puuraaka-aineesta ostetaan yksityismetsistä. Kotimaan puuhuolto perustuu aktiivisen ja kannattavan yksityismetsätalouden harjoittamiseen. Sen toimintaedellytyksiä on jatkuvasti kehitettävä.

Metsäpolitiikan tavoitteena tulee olla, että yksityismetsiä hoidetaan tulevaisuudessa ammattimaisemmin ja suurempina yksiköinä. Metsänomistajia tulee eri keinoin kannustaa ja ohjata aktiivisen metsätalouden harjoittamiseen.

Puukaupan aktiivisuutta ja kotimaisen puun markkinoille tuloa parannetaan:

  1. Lisäämällä metsänomistajille tarjottavia metsäpalveluja ja niiden markkinointia.
  2. Rakentamalla uusia sähköisiä palveluita.
  3. Hyödyntämällä metsävaratietoja ja julkisia tietoaineistoja tehokkaammin.
  4. Panostamalla puuntuotantoon ja metsien kasvun lisäämiseen.
  5. Nostamalla metsänkasvatuksen kustannustehokkuutta.
  6. Nopeuttamalla sukupolvenvaihdoksia ja kasvattamalla tilakokoa.
  7. Tarjoamalla monipuolisia metsänhoidon menetelmiä.