Suomen metsävarat kasvavat jatkuvasti

Suomen metsien kasvu on noin 107 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kasvu ylittää vuotuisen puuston poistuman, joten metsävaramme karttuvat kaiken aikaa. Samalla metsiin sitoutuneen hiilen määrä kasvaa.

Vuonna 2018 runkopuun hakkuukertymä oli noin 76 miljoonaa kuutiometriä. Se koostui teollisista hakkuista, polttopuusta, energiapuusta ja kotitarvepuusta. Laskelmien mukaan runkopuun hakkuut voitaisiin nostaa 84 miljoonaan kuutiometriin vuodessa heikentämättä hakkuumahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Investoinnit metsiin kartuttavat metsävaroja

Joka vuosi metsiemme kasvu ylittää hakkuiden ja luonnonpoistuman määrän, joten metsien ja puuston määrä lisääntyy koko ajan. Näin ollen myös metsiin sitoutuneen hiilen määrä eli hiilivarasto kasvaa jatkuvasti.

Lisääntyvä kasvu on tulosta aktiivisesta metsien hoidosta ja puustopääoman kasvusta. Suomessa runkopuun vuotuinen kasvu on noussut 40 vuodessa 71 miljoonasta kuutiometristä nykyiseen 107 miljoonaan kuutiometriin. Aktiivinen metsien uudistaminen, taimikoiden hoito ja oikea-aikaiset harvennushakkuut lisäävät kasvua. Merkittävän lisän kasvuun ovat tuoneet viime vuosikymmeninä tehdyt ojitukset veden vaivaamilla mailla. Myös ilmastonmuutos on lisännyt toistaiseksi Suomen metsien kasvua. Ilmastonmuutos lisää kuitenkin metsätuhojen riskejä, joten metsien terveydestä ja kasvukunnosta tulee jatkossa pitää entistä parempaa huolta.

Metsälain, luonnonsuojelulain ja muun lainsäädännön lisäksi Suomen metsätaloutta linjaa pitkän tähtäimen toimenpidesuunnitelma, Kansallinen metsästrategia 2025. Sen tavoitteena on edistää metsien käyttöä ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset tarpeet.

Lisätietoja antaa

Matti Mäkelä

Kotimaan metsäasioiden päällikkö

040 741 1247