Suomen metsävarat kasvavat jatkuvasti

Suomen metsien kasvu on noin 110 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kasvu ylittää vuotuisen puuston poistuman, joten metsävaramme karttuvat kaiken aikaa. Samalla metsiin sitoutuneen hiilen määrä kasvaa.

Vuonna 2016 Suomen metsät kasvoivat noin 110 miljoonaa kuutiometriä. Metsien vuosittainen runkopuun kokonaispoistuma oli 86 miljoonaa kuutiometriä. Se koostui teollisista hakkuista (62 miljoonaa kuutiometriä), polttopuusta, energiapuusta, kotitarvepuusta ja luonnonpoistumasta eli metsään jäävistä kuolleista puista. Laskelmien mukaan runkopuun hakkuut voitaisiin nostaa 84 miljoonaan kuutiometriin vuodessa heikentämättä hakkuumahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Investoinnit metsiin kartuttavat metsävaroja

Joka vuosi metsiemme kasvu ylittää hakkuiden ja luonnonpoistuman määrän, joten metsien ja puuston määrä lisääntyy koko ajan. Näin ollen myös metsiin sitoutuneen hiilen määrä eli hiilivarasto kasvaa jatkuvasti.

Lisääntyvä kasvu on tulosta aktiivisesta metsien hoidosta ja puustopääoman kasvusta. Aktiivinen metsien uudistaminen, taimikoiden hoito ja oikea-aikaiset harvennushakkuut lisäävät kasvua. Merkittävän lisän kasvuun ovat tuoneet viime vuosikymmeninä tehdyt ojitukset veden vaivaamilla mailla.

Metsälain, luonnonsuojelulain ja muun lainsäädännön lisäksi Suomen metsätaloutta linjaa pitkän tähtäimen toimenpidesuunnitelma, Kansallinen metsästrategia 2025. Sen tavoitteena on edistää metsien käyttöä ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset tarpeet.