Pisara lehdellä

Bioenergian tuotannossa käytettävän puubiomassan kestävyys

EU:n komissio julkaisi vuoden 2016 lopulla niin sanotun talvipaketin, joka sisältää ehdotuksen uusiutuvan energian direktiiviksi. Jotta biopohjaisen energian tuottaminen tapahtuisi kestävästi, komissio ehdottaa kestävyyskriteerien laajentamista koskemaan nestemäisten biopolttoaineiden lisäksi myös sähkön ja lämmön tuotantoa kiinteistä ja kaasumaisista biopolttoaineista. Metsäteollisuus pitää tärkeänä kestävän metsätalouden tarkastelua kokonaisvaltaisesti ja korostaa olemassa olevien oikeudellisesti sitovien ja vapaaehtoisten työkalujen täysimääräistä hyödyntämistä osoitettaessa puupohjaisen biomassan kestävyys.

Komission ehdotuksessa uusiutuvan energian direktiiviksi metsäperäiset biomassat on erotettu maatalousbiomassasta omaksi kokonaisuudekseen. Tämä siis tarkoittaa, että metsäbiomassalla on samat kriteerit riippumatta siitä, tuotetaanko siitä sähköä, lämpöä vai polttoainetta auton tankkiin.

Kestävyyden tarkastelu on kaksivaiheinen, ja se aloitetaan valtion tasolta ottaen huomioon biomassan hankintamaan metsä- ja ympäristölainsäädäntö sekä valtion tason inventointimenetelmät. Jos kestävyyttä ei voida osoittaa valtion tasolla, on tarkastelu siirrettävä alemmalle tasolle. Tällöin on mahdollista hyödyntää vapaaehtoisia markkinalähtöisiä sertifiointijärjestelmiä, jos ne täyttävät komission edellyttämät vaatimukset. Biomassan tuotannon kestävyyden lisäksi on varmistettava, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät riittävästi suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin.

Komission esitys uusiutuvan energian direktiiviksi on parhaillaan Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioista koostuvan neuvoston käsittelyssä. Kolmikantaneuvottelut komission, neuvoston ja parlamentin välillä alkanevat vuoden 2017 lopulla, joten direktiivin lopullinen muoto ratkennee vuoden 2018 aikana.

Metsäteollisuuden mielestä bioenergian kestävyyspolitiikan on osaltaan edistettävä yhteiskunnan siirtymistä kohti bio- ja kiertotaloutta. Kestävyyspolitiikka ei saa heikentää eurooppalaisten uusiutuvaa raaka-ainetta käyttävien toimijoiden kilpailukykyä suhteessa uusiutumattomia raaka-aineita käyttävään teollisuuteen ja kolmansiin maihin. Kestävyyden todentamisen on perustuttava olemassa olevien työkalujen (oikeudellisesti sitovat ja vapaaehtoiset) täysimääräiseen hyödyntämiseen, jotta toimijoiden hallinnollisen taakan kasvu voidaan välttää.

Lisätietoja antaa

Karoliina Niemi

Metsäjohtaja

050 567 9093