Pisara lehdellä

Bioenergian tuotannossa käytettävän puubiomassan kestävyys

EU:n uusiutuvan energian direktiivi astui voimaan vuoden 2018 lopussa. Direktiivin yhtenä ydinajatuksena on uusiutuvan energian tuotannon kestävyys. Metsäperäiselle biomassalle on laadittu omat kestävyyskriteerit.

Kestävyyden tarkastelu perustuu riskinarviointiin, joka aloitetaan valtion tasolta. Metsäteollisuuden mielestä bioenergian kestävyyspolitiikan on osaltaan edistettävä yhteiskunnan siirtymistä kohti bio- ja kiertotaloutta. Metsäteollisuus pitää tärkeänä riskiperusteista lähestymistapaa, joka ottaa huomioon jo olemassa olevan kansallisen ja EU-lainsäädännön.

Uudessa uusiutuvan energian direktiivissä metsäperäiset biomassat on erotettu maatalousbiomassasta omaksi kokonaisuudekseen, ja kestävyyskriteeristö on laajennettu koskemaan nestemäisten biopolttoaineiden lisäksi sähkön ja lämmön tuotantoa. Metsäbiomassan kestävyys määritellään kuudella kriteerillä, jotka huomioivat puun laillisuuden, metsän uudistamisen, metsäluonnon suojelun, maaperän laadun sekä metsävarojen ylläpidon pitkällä aikavälillä.

Kestävyyskriteeristö koskee laitoksia, joiden polttoaineteho on vähintään 20 megawattia.Kestävyyden tarkastelu aloitetaan valtion tasolta ottaen huomioon biomassan hankintamaan metsä- ja ympäristölainsäädäntö sekä valtion tason inventointimenetelmät. Jos kestävyyttä ei voida osoittaa valtion tasolla, on tarkastelu siirrettävä puunhankinta-alueelle.

Puunhankinta-alueen tarkastelussa on mahdollista hyödyntää vapaaehtoisia markkinalähtöisiä sertifiointijärjes- telmiä, jos ne täyttävät komission edellyttämät vaatimukset. Metsäpään kestävyyden todentamista ei edellytetä, jos energia tuotetaan metsäteollisuuden tähteistä tai jätteistä. Sen sijaan kasvihuonekaasupäästöjen riittävä väheneminen suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin koskee kaikkea metsäperäisen bioenergian tuotantoa.

Direktiivin mukaan komissio laatii vuoden 2021 alkuun mennessä ohjeistuksen kriteerien täyttymisen osoittamisesta ja tarkastelee kriteerien toimivuutta vuoden 2026 loppuun mennessä. Komissio voi tällöin esittää kriteerien muuttamista, mutta uudet kriteerit voivat tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2030.

Jäsenvaltioiden on vietävä direktiivin edellyttämät muutokset omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä siten, että säädökset astuvat voimaan viimeistään 30.6.2021.

Lisätietoja antaa

Karoliina Niemi

Metsäjohtaja

050 567 9093