Aurinko pilven takana

Vähähiilinen Eurooppa 2050

EU valmistelee vuoteen 2050 ulottuvaa ilmastostrategiaa. Metsäteollisuus vähentää omia päästöjään ja valmistaa ilmastomyönteisiä tuotteita. Komission 2050 vähähiilivisio tukee metsäteollisuuden pyrkimyksiä.

IPCC:n raportin myötä on tullut selväksi, että fossiilisia päästöjä on leikattava rajusti ja maailmanlaajuisesti. Tämä näkyy myös komissoin visiossa vähähiilisestä Euroopasta vuonna 2050.

EU on ilmastotoimissa edelläkävijä ja on välttämätöntä saada muu maailma mukaan, jotta vältetään epäsymmetrinen kilpailutilanne eri maissa toimivien tehtaiden välillä. Päästövähennysten vaatimat investoinnit toteutuvat ainoastaan, mikäli teollisuuden kansainvälisestä kilpailukyvystä pidetään huolta.

Puunkäyttö voi olla merkittävässä ilmastoroolissa. Metsäteollisuus on ainutlaatuinen teollisuudenala, sillä käyttämämme raaka-aineen määrä lisääntyy niin Euroopassa kuin Suomessa joka vuosi. Tästä näkökulmasta toimialaamme voi pitää poikkeuksellisen kestävänä.

Komission vähähiilivisiossa on useita kannatettavia näkökulmia

Fossiiliset päästöt nähdään visiossa keskeisimpänä ongelmana. Tämä on loogista, sillä maankuoreen jätettynä fossiiliset raaka- ja polttoaineet ovat pysyvästi haitattomia.

Visiossa teollisuus ja yhteiskunnat sähköistyvät, mihin tarvitaan ratkaisuja. Prosessiteollisuuden kiertotalouden kehittäminen, energiatehokkuuden parantaminen ja fossiilisista polttoaineista irtautuminen edellyttävät sähköistämisen edistämistä. Lisäksi on myönteistä, ettei energian käyttöä itsessään nähdä ongelmana. Jatkokeskusteluissa Suomen on hyvä pitää esillä riittävän TKI-panostusten suuntaamista energiaintensiivisen prosessiteollisuuden läpimurtoteknologiaan.

Visiossa korostetaan biotalouden merkitystä ja sen yhteydessä painotetaan puuraaka-aineen tarvetta moniin teollisiin tarkoituksiin (kuitu, tekstiili, komposiitti, biomuovit, energia, puurakentaminen).

Haasteeksi nähdään, että biomassan käytölle arvioidaan kovaa kasvua ja samalla pitäisi huolehtia esimerkiksi metsänieluista. Suomen on tärkeä tukea komission näkemystä, jonka mukaan puuston kasvua lisäävä metsätalous on yksi keino huolehtia metsävarojen riittävyydestä.

Kestävän rahoituksen kehittäminen nähdään tärkeänä työkaluna finanssisektorille, jotta se voi kanavoida rahoitusta enemmän esimerkiksi vähähiilisyyteen. Tässä asiassa Suomen on pidettävä esillä metsätalouden kytköksiä bio- ja kiertotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763