Energialaitos ja sininen taivas

Päästökauppa vaikuttaa metsäteollisuuden kilpailukykyyn

EU:n päästökauppadirektiivi on uudistettu vuosina 2015–2017 ja tarkemmat säännöt päivitetään vielä ennen uuden kauden 2021–2030 alkua. Päästökauppa vaikuttaa metsäteollisuuden kilpailukykyyn monella tapaa.

EU:n päästökauppadirektiivi on uudistettu vuosien 2015–2017 aikana ja tarkemmat säännöt päivitetään vielä ennen uuden kauden 2021–2030 alkua. Päästökauppa vaikuttaa metsäteollisuuden kilpailukykyyn monella tapaa.
EU on määritellyt tietyt toimialat hiilivuotosektoreiksi, joille jaetaan maksuttomia päästöoikeuksia ilmaisjakosääntöjen mukaisesti. Sektori on hiilivuototoimiala, mikäli se täyttää direktiivissä määritellyt kriteerit, jotka liittyvät toimialan hiili-intensiteettiin sekä vientiin ja tuontiin kolmansiin maihin.
EU:n päästökaupasta aiheutuu metsäteollisuudelle suoria kustannuksia päästöoikeuden hinnassa ja epäsuoria kustannuksia kohonneena sähkölaskuna. Lisäksi päästöoikeuden kohoava hinta kannustaa puun energiakäytön lisäämiseen ja nostaa tätä kautta paineita metsäteollisuuden raaka-ainepuun kustannusnousulle. Tämä heikentää maailmanlaajuisessa kilpailussa kamppailevien yritysten kilpailukykyä, sillä lisäkustannuksia ei pystytä siirtämään globaaleilla markkinoilla muodostuviin tuotteiden hintoihin. Päästökauppa aiheuttaa myös ylimääräistä byrokratiaa, jota ei ole EU:n ulkopuolisilla yrityksillä.
Maailmanlaajuisessa kilpailussa olevalle vientiteollisuudelle kriittisimpiä kohtia päästökaupan uudistamisessa ovat ilmaisjakosäännöt, hiilivuotolista ja epäsuorien päästökaupasta johtuvien kustannusten kompensointi.
Metsäteollisuuden mielestä nykyisiä päästökaupan sääntöjä ei tulisi enää heikentää tai monimutkaistaa. Teollisuuteen kohdistuva hiilivuotoriski on torjuttava, kunnes maailmanlaajuinen tasapuoliset kilpailuolosuhteet takaava ilmastosopimus on toimeenpantu.
Päästökauppaa tarkasteltaessa on tärkeää huomioida kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta seuraavat näkökohdat:
– Päästökauppa ei saa aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria kustannuksia hiilivuodolle alttiille toimialoille
– Hiilivuodolle alttiille toimialoille tulee taata päästöoikeudet täysimääräisesti ilman leikkaavia kertoimia kuten monialaista korjauskerrointa (CSCF)
– Päästökauppakompensaatio on otettava käyttöön EU:n jäsenmaissa
– Päästökaupan vaikutukset raaka-aineiden hintoihin, kuten puuhun, on minimoitava
– Innovaatiotukia tarvitaan lisää, mutta niitä ei saa rahoittaa hiilivuodon torjumisen kustannuksella

Lisätietoja antaa

Tuomas Tikka

Energia- ja päästökauppa-asiantuntija

045 131 6683