Energialaitos ja sininen taivas

Päästökauppadirektiivi vaikuttaa metsäteollisuuden kilpailukykyyn

EU:n päästökaupan uudistustyö kauden 2021 – 2030 säännöistä on parhaillaan käynnissä. Päästökauppadirektiivi uudistetaan 2015 – 2017 aikana ja laskentakertoimia tarkastellaan vielä direktiivipäätöksen jälkeisinä vuosina. Päästökauppa vaikuttaa metsäteollisuuden kilpailukykyyn monella tapaa.

EU on määritellyt tietyt toimialat hiilivuotosektoreiksi, joille jaetaan maksuttomia päästöoikeuksia ilmaisjakosääntöjen mukaisesti. Sektori on hiilivuototoimiala, mikäli se täyttää direktiivissä määritellyt kriteerit, jotka liittyvät toimialan hiili-intensiteettiin sekä vientiin ja tuontiin kolmansiin maihin.

EU:n päästökaupasta aiheutuu metsäteollisuudelle suoria kustannuksia päästöoikeuden hinnassa ja epäsuoria kustannuksia kohonneena sähkölaskuna. Lisäksi päästöoikeuden kohoava hinta kannustaa puun energiakäytön lisäämiseen ja nostaa tätä kautta paineita metsäteollisuuden raaka-ainepuun kustannusnousulle. Tämä heikentää maailmanlaajuisessa kilpailussa kamppailevien yritysten kilpailukykyä, sillä lisäkustannuksia ei pystytä siirtämään globaaleilla markkinoilla muodostuviin tuotteiden hintoihin. Päästökauppa aiheuttaa myös ylimääräistä byrokratiaa, jota ei ole EU:n ulkopuolisilla yrityksillä.

Maailmanlaajuisessa kilpailussa olevalle vientiteollisuudelle kriittisimpiä kohtia päästökaupan uudistamisessa ovat ilmaisjakosäännöt, hiilivuotolista ja epäsuorien päästökaupasta johtuvien kustannusten kompensointi.

Metsäteollisuuden mielestä nykyisiä päästökaupan sääntöjä ei tulisi enää heikentää tai monimutkaistaa. Teollisuuteen kohdistuva hiilivuotoriski on torjuttava, kunnes maailmanlaajuinen tasapuoliset kilpailuolosuhteet takaava ilmastosopimus on toimeenpantu.

Kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta päästökauppaa uudistettaessa on otettava huomioon seuraavat näkökohdat:

Päästökauppa ei saa aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria kustannuksia hiilivuodolle alttiille toimialoille

• Hiilivuotolista ja -kriteerit tulee säilyttää komission esityksen (2015) mukaisina mahdollisimman ennallaan ja erityisesti ilman porrastuksia
• Hiilivuodolle alttiille toimialoille tulee taata päästöoikeudet täysimääräisesti ilman leikkaavia kertoimia kuten monialaista korjauskerrointa (CSCF)
• Ilmaisjakosäännöt on säilytettävä nykyisellään
• Päästökauppakompensaatio on otettava käyttöön EU:n jäsenmaissa
• Päästökaupan vaikutukset raaka-aineiden hintoihin, kuten puuhun, on minimoitava
• Innovaatiotukia tarvitaan lisää, mutta niitä ei saa rahoittaa hiilivuodon torjumisen kustannuksella

Lisätietoja antaa

Tuomas Tikka

Energia- ja päästökauppa-asiantuntija

045 131 6683